Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBHE ZK 1 1P česky
Vztahy:
Předmět F7PBBHE lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBAF2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vstupní požadavky předmětu: středoškolské znalosti biologie

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: znalost základních pracovních metod preventivní medicíny, základních legislativních norem

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Požadavky na studenta: zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Forma ověření studijních výsledků: písemný test s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Základy podpory a ochrany veřejného zdraví, monitoring zdraví a životního prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a zdravého životního prostředí, enviromentální zdraví – péče o životní prostředí. Hygiena odpadů, možnosti likvidace, zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení.

2. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření.

3. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky, materiály.

4. Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky. Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity, nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, kategorizace prací. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky. Hygiena rukou.

5. Definice oboru hygiena a epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití.

6. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance. Očkování. Principy neinfekční epidemiologie.

7. Infekční epidemiologie. Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu).

8. Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS).

9. Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika.

10. Bioterorizmus – nákazy jako bojové biologické prostředky, možnosti zneužití teroristy a ochrana proti nim.

11. Hygiena ovzduší – chemické složení a fyzikální vlastnosti venkovního a vnitřního (indoor) ovzduší, vliv na zdravotní stav populace. Mikroklima, větrání.

12. Hygiena vody – požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, požadavky na RHB bazény; opatření při zásobování, zdravotní nebezpečí z různých druhů vod.

13. Hygiena půdy – složení půd, zdravotní rizika při jejím znečištění pro obyvatelstvo.

14. Zásady dozoru nad hygienickými podmínkami. Sankce.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Studijní materiály:

Studijní literatura:

[1] NAVRÁTIL L. a kolektiv: Vnitřní Lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, 2. přepracované a doplněné vydání, Kapitola 14 - Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba str. 414-493, Grada Publishing 2017 ISBN 978-80-271-0210-5

[2] ŠULCOVÁ, Margaréta. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání třetí přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-116-1.

[3] ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-286-5.

[4] MELICHARČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

[5] GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. 100 infekcí: epidemiologie pro praxi. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-846-7.

[6] HAMPLOVÁ, Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

[7] SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2.

[8] ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-115-4.

Literatura doporučená

[1] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6178606.html