Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomika zdravotnického provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBEZP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Metodika řízení ekonomiky zdravotnického provozu. Úloha managementu a administrativy. Zdravotnická legislativa a

právo, aplikace zákonů v reálné nemocnici. Úloha řízení managementu a jeho role na trhu zdravotnické techniky,

strategie plánování, analýza a průzkum spotřebitelských a organizačních trhů, vývoj a pozice na trhu.

Cíl/cíle: Cílem předmětu je podat studentům základy zbožíznalství v oboru zdravotnických prostředků, efektivity

ekonomiky zdravotnického provozu, která je cílem a zárukou úspěchu a úrovně poskytování zdravotní péče.Předmět

poskytuje znalostní základ předmětu PBB2ESP.

Vstupní požadavky předmětu:

výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Student bude umět úročit, počítat inflaci, anuitu. Bude tedy

schopen vytvořit ekonomickou část studie proveditelnosti

Požadavky:

Podmínky zápočtu: docházka min. 65% na cvičeních, odevzdání vyhovující práce

Hodnocení: 100% (max 100bodů) výsledek nejlepšího testu ze dvou a korekce při

ústním přezkoušení k testům nebo k odevzdané práci.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Pojem – ekonomika-filozofie a terminologie. Role ekonomiky a její principy v řízení firmy. Management a

administrativa zdravotnictví. Komentáře a výklad k vybraným oblastem - amortizace, životnost, obecná cena,

inflace, prodejní cena, servis, údržba, zhodnocení, revize, BTK. Obecná charakteristika DPH. Dotace na

pořízení investičního majetku. Oceňování technologických celků, náležitostí posudku, zadání technické

specifikace pro veřejnou soutěž.

2. Analýza procesů údržby, servisu ve vztahu na amortizaci. Amortizační křivky, skutečná cena údržby, servisu.

Kupní cena technologie, účetní pravidla (postupy). Analýza prostředí a konkurence. Průzkum trhu.

Zbožíznalectví ZP – přístroje, zadání veřejné soutěže, kritéria hodnocení, život technologií. Zbožíznalectví ZP –

spotřební materiál a náhradní díly, zadání veřejné soutěže, kritéria hodnocení.

3. Dotace na pořízení investičního majetku. Oceňování investičního majetku. Zařazování investic do majetku

firmy. Daňová soustava České republiky a vztah k investicím. Projektové řízení, nástroj k transparentnosti

investic EDS/ SMVS, státní financování. Úvěrování investic ve zdravotnictví. Úroky - zahrnutí peněžních toků

do provozní činnosti v souladu s účetní legislativou ČR, tak i s mezinárodními účetními standardy i se

standardy zemí EU.

4. Investice ve zdravotnictví a ocenění. Obecná část - členění investičního majetku: hmotný investiční majetek a

nehmotný investiční majetek. Pořízení, odpisování a vyřazení investičního majetku - síťové grafy, ocenění fází,

život investice. Investice ve zdravotnictví a ocenění. Oceňování investičního majetku (pořizovací cenou,

vlastními náklady, reprodukční pořizovací cenou). Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách.

Projektové řízení, zodpovědnost a pravomoce, image managera. Ocenění fází, zádržné, zákon o veřejných

zakázkách, smlouvy. Riziková analýza. Návratnost investice

5. Harmonogramy údržby, revizí, servisu, třídění zdravotnických prostředků, Atomový zákon. Finanční a

nákladová analýza. Analýza dat. Krátkodobá i dlouhodobá strategie plánování investic. Průzkum trhu zdravotnické techniky a postoje zákazníka. Definování procesu – údržba, servis a jeho ocenění. Přílohy smluv,

outsourcing, výpočet ceny léčebného procesu, DRG

6. Odpovědnost techniků, lékařů, sester atd. Analýza nákladů v souvislosti s životností ZP. Rozhodování při

tendrech, pojem užitná hodnota k ceně, ocenění údržby, záruky, životnost kritických prvků technologie. Pojmy

a terminologie pravidelné údržby. Optimalizace nákupu ZT a jeho příslušenství, optimalizace léčebných

procesů, využití ZT.

7. Ceny zdravotnické techniky, MR, CT, SPECT, dýchací přístroje, monitoring, evidence pacientů,

anesteziologické přístroje, laboratoř, lednice, dieselagregáty, vývěvy, UPS, kompresory, reverse charge (DPH).

Zápočet.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Náležitosti posudku, vypracování ocenění zařízení ( defibrilátor, CT), Zadání práce I. Provozní řád přístroje a

jeho vypracování – např. objemový dýchací přístroj.

2. Vypracování amortizační křivky, spotřební materiál, ocenění údržby s vazbou na amortizační křivku – např.

sanitní vůz.

3. Modelování obchodního jednání, psychologie, sebevědomí, agresivita, skromnost, znalosti – nákup EKG,

defibrilátoru, zubní soupravy. Členění investic – praktická cvičení, návrh platebních podmínek pro MR

(přístroj, technologie, stavební připravenost), zádržné.

4. Vypracování harmonogramu údržby ( RTG přístroj, defibrilátor atd.). Vypracování technické specifikace pro

tendr, ocenění (operační stůl, elektrochirurgický generátor, artroskop).

5. Ocenění léčebného procesu. Týmová práce – modelace, příprava stavby nemocnice s chirurgickými sály,

inflace, úvěry, konkrétní výpočet nákladů, práce s DPH. Výpočet servisu ZT, ocenění údržby a servisu,

modelace jednání se zdravotníky, výpočet ceny pomocí kurzových rozdílů.

6. Příznaková analýza pro diagnostiku poruch, vyhledání kritických prvků (CT, EKG, vrtačka). Modelování

krizového stavu, předpokládaná cena servisu, fullservis, outsourcing. Hodnocení tendru, rizika, Život investice

ZT a ocenění, návrh využití. Obhajoba prací, test.

7. Řízení rizik u zdravotnických prostředků, test

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: Možnost konzultací v každém sudém týdnu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základy zbožíznalství v oboru zdravotnických prostředků, efektivity ekonomiky zdravotnického provozu, která je cílem a zárukou úspěchu a úrovně poskytování zdravotní péče.Předmět poskytuje znalostní základ předmětu PBB2ESP.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a

nelékařských zdravotnických oborů, 2005. ISBN 80-7013-429-1.

[2] DOLEŽALOVÁ, Hana. Zbožíznalství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická

fakulta, 2007. ISBN 978-80-7040-953-4.

[3] ZLÁMAL, Jaroslav. Podnikové finance. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0541-5.

Doporučená literatura:

[1] Bukovský, J., Frková J. Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. Praha: České vysoké učení

technické, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2004. ISBN 800102881X

[2] KAVINA, Karel. Zbožíznalství. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02192-0.

[3] KOPČAJ, Andrej. Řízení proudu změn: všedním způsobem nevšední rozvoj firmy: zákonitosti a metody řízení proudu

změn. Ostrava: Silma, 1999. ISBN 80-902358-1-6.

[4] MAŘÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. Praha: EKOPRESS, 1998. ISBN 80-86119-09-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6177506.html