Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Psychologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBPSL KZ 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Olga Shivairová
Přednášející:
Olga Shivairová
Cvičící:
Olga Shivairová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tato disciplína ve formě přednáška - cvičení seznamuje studenty se základy psychologie poskytuje jim elementární komunikativní průpravu, orientovanou na profesní komunikaci. Těžiště výuky spočívá ve zlepšení sociálních dovedností, prohloubení sebepoznání, uvědomění si odezvy vlastního působení na druhé lidi. Studenti mají zvládnout elementární teorii profesionální komunikace a především si osvojit základní komunikativní dovednosti, které budou prohlubovány v rámci odborných praxí.

Požadavky:

Na konci semestru je vypsán termín pro zápočtový test a skupinovou prezentaci.

Osnova přednášek:

1. Vývoj, metodologie a metody psychologie. Moderní psychologie, její koncepce a teorie. Psychická činnost, psychické procesy a jejich poruchy. Psychické stavy.

2. Psychologický výklad osobnosti. Vlastnosti osobnosti. Výkonová charakteristika a motivace. Životní cíle, jistoty a hodnoty.

3. Sociální psychologie: základní pojmy. Sociální interakce, sociální postoje a role, sociální percepce.

4. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace. Public relations. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

6. Psychická zátěž a její důsledky, nezdolnost osobnosti. Náročné životní situace, maladaptivní reakce, duševní hygiena.

7. Rodina a funkce rodiny. Pracovní skupina a její vliv na spokojenost pracovníka. Syndrom vyhoření.

Osnova cvičení:

1. Psychoterapie jako jedna z metod léčby. Transakční analýza - jak si lidé hrají. Humanistická psychologie.

2. Podněcování kreativity, dominance, submise, zkouška pozornosti, myšlení, prostorová orientace. Motivace jedince,přání, očekávání, žebříček hodnot.

3. Pojetí mužské a ženské role. Působení na druhé lidi.

4. Základy neuropsychologie. Mozek a jeho funkce.

5. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Vedení rozhovoru s nemocným /s handicapovaným klientem.

6. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Hodnocení účinnosti reklamy.

7. Konflikty a jejich řešení. Prevence syndromu vyhoření, relaxace. Balintovské skupiny.

Cíle studia:

Předmět studenty seznámí s psychologií jako samostatným vědním oborem, důraz bude kladen zejména na využití psychologie v praxi. Popíše jeho témata, nástroje a limity. Koncipován je prakticky, nikoliv teoreticky, zaměřen na rozvinutí komunikačních dovedností při styku s klientem a pacientem. Důraz bude kladen na rozvoj schopnosti myslet

kriticky, v souvislostech.

Studijní materiály:

[1] Rodryčová, D. Jak prezentovat firmu. Praha: Grada, 2002.

[2] Říčan, P.: Psychologie, Portál 2005

[3] Hayesová, N., Štěpaníková, I. Základy sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2000.

[4] Beran,J.: Základy komunikace s nemocným, Karolinum, 2000.

[5] De Vito,J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.

[6] Peltová, N.: Umění komunikace. Praha: Advent-Orion, 2001.

[7]Vybíral,Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000

[8] Venglářová, M., Mahrová,G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost AL:101
Shivairová O.
08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Shivairová O.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Shivairová O.
10:00–14:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6167606.html