Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZT Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipovaný jako teoreticko-praktický, seznamuje studenty s lékařskou technikou používanou v neodkladné péči, a to jak v rámci přednemocniční, tak i nemocniční etapy. Cílem je podat nejen ucelený přehled o širokém spektru užívané techniky, ale zejména pochopit její principy, možnosti, indikace a způsob ovládání.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: požadavky na udělení zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu písemnou formou, min. 50 % bodů; aktivní účast na laboratorních cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení zkoušky: úspěšné absolvování závěrečného zkouškového testu písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení, přičemž není dovoleno používat literaturu ani jinou nápovědu.

Požadavky na studenta: standardní orientace v přístrojové technice, základní znalost principů přístrojové techniky a odborného názvosloví.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Zdravotnický prostředek - definice. Diagnostické a terapeutické lékařské přístroje.

2. týden Měření saturace krve kyslíkem.

3. týden Měření krevního tlaku – princip.

4. týden Monitory životních funkcí.

5. týden Monitorace EKG.

6. týden Defibrilátory a kardisotimulátory - princip.

7. týden Umělá plicní ventilace, principy, ruční dýchací přístroje, mechanická ventilace.

8. týden Základy RTG.

9. týden Základy CT.

10. týden Základy UZV..

7. týden Laboratorní metody monitorace v neodkladné péči: glukometrie, vyšetření krevních plynů a ABR, Point-of-care-testing.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, organizační pokyny, rozpis úloh.

2. týden Techniky měření tlaků, demonstrace přístrojů.

3. týden EKG, princip, technika registrace.

4. týden Elektroencefalograf (EEG + biologická zpětná vazba).

5. týden Monitory životních funkcí.

6. týden Umělá plicní ventilace, principy a možnosti monitorace.

7. týden Defibrilátory, kardiostimulátory.

8. týden Infuze – lineární dávkovač, infuzní pumpy.

9. týden UZ diagnostický a terapeutický systém.

10. týden Demonstrace na pacientském simulátoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006, 406 s. ISBN 80-200-1308-3.

•PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 332 s. ISBN 80-248-0751-3.

•ZUNA, Ivan a Lubomír POUŠEK. Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Praha: ČVUT, 2007, 76 s. ISBN 80-01-02152-1.

•POKORNÝ, Jan et al. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-726-2259-5.

Doporučená literatura:

•Výukové videoprogramy - CT. Dostupné na: http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603.

•SVATOŠ, Josef. Zobrazovací systémy v lékařství. Praha: ČVUT, 1998, 241 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6139106.html