Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Klinická propedeutika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPR Z 1 2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBZKPR je podmínkou pro zápis na předmět F7PBZUM1.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoreticko - praktický předmět, který je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky ošetřovatelských postupů a dovedností. Obsahuje ucelené informace o možnostech základního fyzikálního vyšetřeni pacienta na základě znalostí anatomie a fyziologii lidského těla v kontextu symptomatologie onemocnění. Důraz bude kladen na získání základních praktických dovedností fyzikálního vyšetření pacienta.

Požadavky:

Hodnocení bude dáno průnikem výsledků hodnocení práce posluchače na cvičeních , průběžné kontroly znalosti a úspěšného složení zápočtového testu a ověření teoretických poznatků a praktických dovedností (odběr anamnézy, vyšetření pacienta) praktickou zkouškou.

100% účast na cvičeních, v případě nemoci či jiné odůvodnitelné překážky v účasti na lekci je třeba tuto absenci nahradit po individuální dohodě s vyučujícím.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1. lekce Komunikace zdravotnický záchranář – nemocný v podmínkách PNP Obecné rysy diagnostického procesu. Anamnéza jako strukturovaný rozhovor, Cíle a výtěžnost pro stanovení diagnosy.

2. lekce Techniky fyzikálního vyšetření, podstata, provedení, výtěžnost. Orientace na trupu.

3. lekce Vyšetření hlavy, orientace na hlavě, základní vyšetřovací postupy orientované na měkké tkáně hlavy vč. adnex a skelet obličejové a mozkové části hlavy. Základní vyšetření dutiny ústní, nosu, očí a uší. Vyšetření krku: arterií, krčních žil, mízních uzlin, štítné žlázy.

4. lekce Vyšetření hrudníku, tvar hrudníku, dýchací pohyby, vyšetření prsů, základní dovednosti, pojmy a výtěžnost fyzikálního vyšetření..

5. lekce Vyšetření břicha, orgánů dutiny břišní, malé pánve a retroperitonea, základní dovednosti, pojmy a výtěžnost fyzikálního vyšetření..

6. lekce Vyšetření končetina a páteře.

7. lekce Seminář. Speciální vyšetřovací techniky.

8. lekce Vyhodnocení nálezu anamnesy a fyzikálního vyšetření, indikace dalších vyšetřovacích metod.

9. lekce Opakování

10. lekce Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TŘEŠKA, Vladislav. Propedeutika vybraných klinických stavů, Praha: Grada, 2003, 460 s. ISBN 80-247-0239-8.

•VELEMÍNSKÝ, Miloš. Klinická propedeutika. 6. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2012, 168 s. ISBN 978-80-7394-360-8.

•CHROBÁK, Ladislav et al. Propedeutika vnitřního lékařství, Praha: Grada Publishing, 2009, 200 s. ISBN 80-247-1309-8.

•THOMAS, James , MONAGHAN Tanya, ed. Klinické vyšetření: moderní propedeutika: rady, tipy, návody pro praxi. Praha: Grada, 2018, 768 s. ISBN 978-80-271-0108-5.

•VELEMÍNSKÝ, Miloš. Klinická propedeutika. 6. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2012, 168 s. ISBN 978-80-7394-360-8.

•Dobiáš Viliam, Bulíková Táňa;Klinická propedeutika v urgentní medicíně ,2.přepracované a doplněné vydání; Praha; Grada; 2021; ISBN 978-80-271-3020-7

•Bláhová Květa, Fencl Filip, Lebl Jan et al. Pediatrická propedeutika Praha;Galen; [2019] ©2019; ISBN 978-80-7492-442-2

•Jiří Páral a kolektiv+Chirurgická propedeutika;Praha;Grada Publishing;2020; ISBN 978-80-271-1235-7

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4571-8.

 Edukativní WEB Propedeutika.org., garantuje Universita J.E.Purkyně, Ústí n.Labem.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138706.html