Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZVZL KZ 1 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě. Aplikace zákona č. 258/2000 Sb. ve vazbě na dozorování. Dozor nad ustanoveními Zákoníku práce zejména v oblasti prevence bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Postup a způsoby rozhodování orgánů zajišťujících dozor při porušení obecně platných předpisů, včetně interních aktů řízení týkajících se ochrany zdraví. Výklad pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, práva a povinnosti. Právní odpovědnosti ve zdravotnictví.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet nutno splnit test na 60% pro známku E

Forma ověření studijních výsledků: prokázání znalostí písemným testem; test obsahuje 20 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí jedna).

Požadavky na studenta: znalost doporučených zákonů a vyhlášek.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Veřejné zdravotnictví, význam, úkoly, financování, zdroje, příjmy, výdaje.

2. týden Současné organizační systémy zdravotnictví. Vývoj mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví. WHO.

3. týden Zdravotní politika státu, etické principy ve zdravotnictví, mezinárodní konvence o biomedicíně.

4. týden Veřejné zdravotní pojištění v ČR, vykazování zdravotní péče.

5. týden Význam prevence z hlediska zdravotní politiky státu, ÚZIS.

6. týden Vznik práva, právní normy, systém práva v ČR.

7. týden Úvod do občanského, pracovního, správního a trestního práva.

8. týden Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.

9. týden Zdravotnické právo: základní pojmy, podmínky poskytování zdravotních služeb, vztah zdravotnického pracovníka a pacienta.

10. týden Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Studenti se seznámí se zdravotnickými systémy ve světě i s historií a vývojem organizačních a úhradových systémů v péči o zdraví. V návaznosti na organizační systémy pak také s principy financování zdravotní péče, a to jak preventivní, tak i kurativní nejen v ČR a v EU, ale i ve světě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010, 320 s. ISBN 978-80-247-3683-9.

•DUDOVÁ, Jana. Právo na ochranu veřejného zdraví: ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. Praha: Linde, 2011, 420 s. ISBN 978-80-7201-854-3.

•MACH, Jan. Medicína a právo. V Praze: C. H. Beck, 2006, 256 s. ISBN 80-7179-810-X.

•Bříza, Jan. Základy veřejného zdravotnictví – interní text FBMI ČVUT.

•JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2016, 476 s. ISBN 978-80-7400-611-1.

•ČEPICOVÁ, Kateřina. Nejčastější právní situace: rádce pro každý den. Brno: Edika, 2014, 192 s. ISBN 978-80-266-0406-8.

•PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-507-9.

Doporučená literatura: (zákony vždy v platném znění)

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

•Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

•Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.

•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

•Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

•Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

•Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

•Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do národních statistických systémů.

•ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. doplněné vydání. V Praze: C. H. Beck, 2017, 432 s. ISBN 978-80-7400-663-0.

•UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 216 s. ISBN 978-80-7478-476-7.

•ŠUSTEK Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6125606.html