Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

System and Process Control

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371002 Z,ZK 6 3P+1.4C+0.6L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět poskytuje znalosti v oblasti návrhu a implementace metod automatického řízení systémů a procesů. Důraz je kladen na syntézu PID a stavového regulátoru ve spektrální a frekvenční oblasti. Dále jsou studenti seznámeni s implementačními aspekty regulátorů, základními pojmy jejich robustního návrhu a specifiky návrhu řízení procesů s dopravním zpožděním. Ve cvičeních budou využívány návrhové prostředky toolboxů programu Matlab. V rámci předmětu studenti absolvují čtyři laboratorní cvičení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Úvod do problematiky, definice pojmů a základních strategií zpětnovazebního řízení systémů a procesů, příklady aplikací ve strojírenství

•PID regulace, význam jednotlivých složek, ideální versus reálný algoritmus, omezení akční veličiny, anti-windup

•Požadavky na frekvenční vlastnosti uzavřeného regulačního obvodu, stabilita, bezpečnost v zesílení a ve fázi. Význam nul systému a regulátoru z hlediska fázovosti.

•Syntéza PID regulátoru tvarováním frekvenční charakteristiky z hlediska sledování řídicí veličiny a potlačení poruch, regulátor se dvěma stupni volnosti

•Úvod do problematiky robustního návrhu regulátorů, definice normy H nekonečno a citlivostních funkcí

•Praktické aspekty robustní syntézy H nekonečno regulátoru pomocí smíšené citlivostní funkce

•Spektrální vlastnosti regulačních obvodů, metoda root-locus

•Stavový popis regulovaných soustav, řiditelnost, stavový regulátor

•Pozorovatelnost systému, pozorovatel stavu v kombinaci se stavovým regulátorem

•Regulace v rozvětvených obvodech

•Současná regulace více veličin, autonomnost a invariantnost

•Řízení procesů s dopravním zpožděním, spektrální a frekvenční vlastnosti

•Kompenzace zpoždění, metoda vnitřního modelu, Smithův regulátor

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Šulc, B. - Vítečková, M.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie. Vydavatelství ČVUT Praha, 2004, 333 s. ISBN 80-41-03007-5

•S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable feedback control - Analysis and design, 2005, 2nd Edition, Wiley

•Ogata K.: Modern Control Engineering. Prentice Hall, Boston, 2010

•Elektronické podklady pro přednášky a cvičení na moodle.fs.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5794506.html