Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provádění a management KA

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
520PAMK Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Management krajinářské architektury je chápán jako komplexní suma všech potřebných činností k plánování, zakládání a péče o zeleň s průnikem do souvisejícího stavebnictví.

V rámci managementu budou vyučovány plánovací nástroje, modely financování, modely oceňování vč. propočtů, rozpočtů a kalkulací.

Požadavky:

Zadáno prostřednictvím TEAMS.

Osnova přednášek:

1. Přednáška

Obecný přehled. Výstavba, pojmy, účastníci, právní rámec. Podnikatelský projekt, technicko–ekonomická studie feasibility study, stavebně technologický projekt, technologická struktura. Zadávání zakázek. Zadávací řízení. Kritéria hodnocení při plánování investice. Náklady na pořízení, celkové náklady na pořízení, propočet, ekonomické hodnocení, cena projekčních prací. CNS.

2. Přednáška

Časový sled činností pro pořízení díla. Návratnost investic. Financování projektu. Opatřování /získávání finančních prostředků. EIA. Rozhodovací faktory. Předběžné hodnocení projektu, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení projektu. Metody výstavby, organizace a řízení výstavbového projektu ze strany investora a stavebníka. Životní cyklus. Časové plánování, účel, cíl, metody, sestavení jednotlivých činností do síťového grafu a jejich ohodnocení časem, výpočet síťového grafu, vyhodnocení a případné úpravy. Zdrojová, nákladová, riziková analýza. Aktualizace síťového grafu.

3. přednáška

Podnikání v oblasti aktivit architekta, založení firmy. Řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů. Projektová kancelář. Majetek podniku a jeho finanční zdroje. Pracovníci a náklady.

4. přednáška

Inženýring. Projekt management. Technický dozor stavebníka, autorský dozor, autorizovaný inspektor. Předvýrobní příprava. Vyhodnocení nabídek. Smluvní vztahy. Výkaz výměr. Položkový rozpočet kontrolní. Nabídkový položkový rozpočet. Rozpočtování - podklady, software.

5. přednáška

Výrobní příprava. Operativní řízení Subdodávky. Zařízení staveniště. Předání staveniště ze strany objednatele, investora, převzetí staveniště ze strany zhotovitele. Objekty zařízení staveniště (dočasné, trvalé, provozní, sociální, výrobní,…), zpevněné plochy. Spoluúčast. Ocenění procentní sazbou či individuálním oceněním (kalkulací). Operativní plán.

6. Přednáška

Stavbyvedoucí, mistr, stavební deník. Kalkulační vzorec. Fakturace, faktura zálohová, za provedené práce, konečná faktura. Závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby. Předávací protokol. Užívání. SW programy. Controlling, rizika.

Osnova cvičení:

Zadání: Podnikatelský plán. Nabídka. Výkaz výměr. Smlouva. Faktura. Zaslání prostřednictvím TEAMS ke kontrole, následně vytištěné.

V TEAMS jsou zadány termíny odevzdání:

1. cvičení

Navrhněte si podnikatelský subjekt. Zvolte právní formu a organizační strukturu. Respektujte nutné předpoklady – právní, věcné, ekonomické.

2. cvičení

Sestavte k tomu účelu business model - 9 stavebních prvků - tzv. plátno business modelu (klíčoví partneři, klíčové činnosti, klíčové zdroje, hodnotové nabídky, vztahy se zákazníky, kanály, zákaznické segmenty, struktura nákladů, zdroje příjmů).

Informace -zvolený návrh formy podnikání uveďte přednosti, rizika ve srovnání s konkurencí, dále ekonomické předpoklady vzniku. Navrhovat lze zejména samostatný ateliér (investiční prostředky - vybavení ateliéru, počítačové vybavení, vybavení kanceláře, software, marketing, vzdělávání, pojištění, jednorázové poplatky atd.), ev. i firmu realizační (provozní náklady….)

3. cvičení

Sestavte zakladatelský rozpočet – plánované výnosy, náklady, zisk (ztráta), jejich předpokládaný vývoj. Pokuste se o stanovení potřebného kapitálu (vlastní, cizí, úvěr). Uvažujte přímé náklady (mzda + odvody), režijní náklady, nákladovou rezervu, zisk.

Pro založení firmy – uveďte jednotlivé kroky vč. registrace k daním, registrace k sociálnímu pojištění, registrace ke zdravotnímu pojištění.

4. cvičení

a/skicněte elementární návrh zahrady pro zvolený objekt jako subdodávku pro stavební firmu (chodníky, pískoviště, stromy, keře, trávník)

b/ zpracujte nabídku (ve struktuře finanční, časové) v členění – grafický návrh, seznam položek (úprava povrchu, zámková dlažba, zpevněný chodník, pískoviště aj. Vypracujte výkaz výměr. Pro vybranou činnost – např. zámkovou dlažbu zpracujte interní kalkulaci. Můžete využít skladbu dle technologie, ev. agregované položky, též i hodinové sazby.

5. cvičení

Vypracujte návrh smlouvy na projekční činnost, případně i realizační činnost. Vyplňte tiskopis faktury za vámi zpracovaný architektonicko-krajinářský návrh ke zvolenému objektu.

6. cvičení

Předávací protokol staveniště. Opravy, konzultace

Cíle studia:

Získání komplexních základních potřebných znalostí pro provádění činností souvisejících s plánováním zakládáním firem a taktéž zadávání zakázek zaměřených na krajinářskou architekturu vč. realizace.

Studijní materiály:

TATÝREK, V., MĚŠŤANOVÁ, D., FRANKOVÁ, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-05536-6.

V TEAMS jsou dostupné detailní přednášky v power pointu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5658406.html