Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CBRNE-ochranná opatření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCCBRNO ZK 4 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Mimořádné události s účastí chemických, biologických, radiačních, jaderných a explozivních látek a materiálů představují významné nebezpečí pro obyvatelstvo. Předmět proto především věnuje pozornost uplatňování principů ochrany obyvatelstva při plánování a zavádění ochranných opatření, ale také vlivu různých faktorů ovlivňujících efektivitu zavedených opatření. Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou CBRNE rizik a to jak z pohledu havárií, tak i případného bojového nebo teroristického zneužití. Při výuce jsou aplikovány zkušenosti z již uskutečněných havárií a rozebírá se jejich dopad na systémy havarijního plánování a odezvy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách a referenční lite-ratury.

Požadavky na studenta: zpracování odborně zaměřené a originální seminární práce.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Chemické zbraně – princip, historie použití. Chemický terorismus – princip, historie.

2. týden Nejvýznamnější chemické havárie. Nejběžnější průmyslové chemikálie a možnosti vzniku a průběhu chemické havárie.

3. týden Potenciální možnosti vzniku chemických havárií na našem území. Nezbytná organizační a technická opatření při chemické havárii. Efektivnost likvidace následků chemické havárie.

4. – 5. týden Biologické zbraně – princip, historie použití. Bioterorismus – princip, historie, patogenní potenciál vybraných B-agens při teroristickém útoku. Biokriminální činy.

6. týden Principy biosafety a biosecurity. Mezinárodní zdravotnické předpisy. Pandemický plán a úloha veřejné správy při mimořádných událostech s účastí biologických látek.

7. – 8. týden Význam radiobiologie z historického hlediska. Akutní a chronické změny v důsledku působení ionizujícího záření. Radiační nehody a havárie. Havárie JE v Černobylu a Fukušimě.

9. týden Jaderné zbraně – princip, historie použití. Jaderný a radiologický terorismus.

10. týden Explozivní látky, nástražné výbušné systémy – princip, historie, rozdělení z hlediska parametrů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PITSCHMANN, V. Jaderné zbraně: nejvyšší forma zabíjení. Praha: Naše vojsko, 2005, 390 s. ISBN 80-206-0784-6.

•PITSCHMANN, V. Chemická válka ve věku atomu a DNA: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1945 do roku 2015. Praha: Naše vojsko, 2016, 581 s. ISBN 978-80-206-1632-6.

•PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1914 do roku 1945. Praha: Naše vojsko, 2012, 615 s. ISBN 978-80-206-1298-4.

•PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od prehistorie do roku 1914. Praha: Naše vojsko, 2010, 602 s. ISBN 978-80-206-1110-9.

•MATOUŠEK, J., LINHART, P. CBRN – chemické zbraně. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005, 151 s. ISBN 80-86634-71-X.

•MATOUŠEK, J., BENEDÍK, J., LINHART, P. CBRN – biologické zbraně. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 186 s. ISBN 978-80-7385-003-6.

•MATOUŠEK, J., ÖSTERREICHER, J., LINHART, P. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 216 s. ISBN 978-80-7385-029-6.

•TUREČEK, J. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 282 s. ISBN 978-80-7380-510-4.

•SLABOTÍNSKÝ, J., BRÁDKA, S. Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. Ostrava: Edice Spektrum SPBI, 2006, 109 s., ISBN 80-86634-93-0.

•Studijní opora pro kombinovanou formu studia je dostupná po přihlášení (uživatelské jméno: ucitel, heslo uci-telfbmi) na: https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17PMCOOP.

Doporučená literatura:

•ŠÍN, R. et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 790 s. ISBN 978-80-7492-295-4.

•JANÍČEK, M., VRZAL, P. Pyrotechnik v boji proti terorismu. Praha: Deus, 2001,175 s. ISBN 80-862-1517-2.

•KLENER, V. (ed.) Principy a praxe radiační ochrany. Praha: AZIN, 2000, 619 s. ISBN 80-238-3703-6.

•PATOČKA, J. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004, 178 s. ISBN 80-247-0608-3.

•PROUZA, Z., ŠVEC, J. Zásahy při radiační mimořádné události. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008, 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5646306.html