Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metody analýzy a řízení rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCMARR KZ 3 6P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se zásadami managementu rizik, stanovení, popisování, mapování a eliminace rizik. Dále seznámit studenty se zásadami, postupy a analýzy rizik v rámci krizového a havarijního plánování.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: vypracování semestrální práce na zvolené téma za použití vybrané analytické metody, aktivní účast na cvičení.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Základní pojmy a definice rizik, základní metody analýzy rizik, rozdělení, definice, kvantitativní a kva-litativní metody analýzy rizik.

2. týden Metody analýzy rizik (Check List, Safety Audit, What if Analysis, PHA, Proces QRA).

3. týden Metody analýzy rizik (HAZOP, ETA, FMEA, FTA, HRA, FS-VVM, Relative Ranking, CCA, PSA), brainstor-ming, brainwriting a další.

4. týden Rizika v přírodním prostředí, rizika ve společenském prostředí, podnikatelské riziko, stavební kon-strukce a statika.

5. týden Řízení (management) rizik, využití grafů a metody CPM, využití metod hromadné obsluhy, metoda tvorby scénářů.

6. týden Základy topografie a práce s mapou jako jedna z metod analýzy rizik, dílcové pravidlo.

7. týden Obecné metody a postupy pro vypořádání se s riziky při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

8. týden Popisování a mapování rizik, tvorba map rizik, metoda analýzy rizik pomocí myšlenkových map.

9. týden Rizika v hospodářském prostředí, rizika v pracovních kolektivech, rizika rozhodovacích procesů, řešení rizikových situací v rámci jednotlivých funkcí řízení.

10. týden Příprava obyvatelstva na řešení mimořádných událostí a krizových situací, příprava protikrizových opatření, přeprava nebezpečných věcí.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. – 2. týden Klasifikace rizik, charakteristiky přírodních a antropogenních rizik, mapy rizik.

3. – 4. týden Základní metody analýzy rizik (Brainstorming, Brainwriting, Metoda Check List, Safety Audit, What if Analysis, PHA, proces QRA),

5. – 7. týden Základní metody analýzy rizik (HAZOP, ETA, FMEA, FTA, HRA, FS-VVM, Relative Ranking, CCA, PSA).

8. – 9. týden Analýza hrozeb pro Českou republiku.

10. týden Zakončení předmětu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SMEJKAL V., RAIS K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, 272 s. ISBN 80-247-0198-7.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

•ZAPLETALOVÁ, I., BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 191 s. ISBN 80-86111-07-5.

•ROUDNÝ, R., LINHART, P. Krizový management III. Teorie a praxe rizika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, ISBN 80-7194-924-8.

Doporučená literatura:

•BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II, Analýza rizik, a připravenost na průmyslové havárie. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2003, 138 s. ISBN 80-86634-30-2.

•ZAPLETALOVÁ BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1998. ISBN 80-86111-07-5.

•BARTLOVÁ, I., DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2002, 231 s. ISBN 80-86634-10-8.

•CROWL, D.A., LOUVAR J.F. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. New York: Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, 1990. ISBN 0-13129701-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5646006.html