Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCHOPKS ZK 2 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a jejich praktickými aplikacemi v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je změřena na získání rozšířených znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, použití státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury. Důraz bude položen rovněž na strukturu a hlavní úkoly Správy státních hmotných rezerv. Praktickým vyústěním předmětu bude analýza zkušeností z praktického uplatnění systému HOPKS při krizových situacích v ČR.

Požadavky:

Semestrální práce: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti ekonomiky krizového řízení, rozsah práce 1 500 – 1 800 slov,(Word vel. písma 12)

hodnocení práce dle originality, přínosnosti, věcné a formální správnosti, odevzdat do 15.5.2024 mně elektronicky, Hodnocení práce se započítává do celkové známky předmětu.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu: A - 19 otázek správně, B -18, C -17, D -16, E -14otázek správně,

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma. Hodnocení zpracované seminární práce se zahrne do celkového hodnocení zkoušky.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Hospodářská politika České republiky z hlediska Bezpečnostní strategie ČR.

2. týden Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení v oblasti HOPKS, předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy.

3. týden Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření.

4. týden Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace.

5. týden Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady.

6. týden Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.

7. týden Výstavba a údržba infrastruktury systému HOPKS.

8. týden Systém řízení a orgány systému hospodářských opatření pro krizové stavy (pravomoci a odpovědnost).

9. týden Princip a zásady fungování systému ropné bezpečnosti.

10. týden Informační systém hospodářských opatření pro krizové stavy.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Správa státních hmotných rezerv. Hospodářská opatření pro krizové stavy, Studijní materiál k modulu H. Praha: SSHR, 2006.

•VALÁŠEK, J., KOVÁŘÍK, F. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C. Praha: GŘ HZS ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

•HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, a.s., 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

•PEŠAN, M., MINÁŘ, A., ČERMÁK, V., BOROŠ, Š., BEJDOVÁ, I., PUNČOCHÁŘ, Z. Ochrana ekonomiky, MODUL F. Systém krizového řízení v oblasti dopravy. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2010, 87 s. ISBN 978-80-86640-57-0.

•Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

•Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

•Zákon č. 189/1999 Sb., o ropné bezpečnosti České republiky

Doporučená literatura:

•ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z. Krizový management a hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: VŠE, 2005.

•KRČ, M., KAMINSKI, T. Ekonomika obrany. Systém obranného hospodářství. Praha: MO ČR-AVIS, 2001.

•Vyhláška SSHR č. 498/2000 o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

•Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS pro orgány krizového řízení kraje a obce s rozšířenou působností. Praha: SSHR, 2014.

•Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS. Praha: SSHR, 2017.

•Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace. Praha: SSHR, 2011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645906.html