Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Economy of Power Industry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16EKE1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Uspořádání elektroenergetiky ČR, energetická legislativa a trh s elektřinou.

2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.

3. Finanční výkazy - výsledovka, výkaz peněžních toků, ukazatelé hospodaření firmy.

4. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.

5. Marginální náklady, náklady výroby elektřiny.

6. Náklady přenosu a distribuce elektřiny, podpůrné a systémové služby.

7. Úspory energie a ekonomika vytápění.

8. Regulace v energetice, metody regulace cen.

9. Ceny a tarify v elektroenergetice, tarifní systémy.

10. Obchodování s elektřinou, postavení výrobce a zákazníka.

11. Ekologie a energetika, význam a úloha OZE.

12. Teplárenství, struktura odvětví, náklady a ceny.

13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR v mezinárodních souvislostech.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.

2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.

3. Struktura nákladů v energetice.

4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.

5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.

6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.

7. Náklady výroby různých typů výroben elektřiny, distribuce.

8. Konzultace semestrální práce.

9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.

10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory.

11. Konzultace semestrální práce.

12. Test.

13. Odevzdání a prezentace semestrální práce

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications

Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012

Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606306.html