Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy podnikání a účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16ZPU KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy podnikatelské činnosti. Probírají se vybrané právní formy podnikání, rozvaha, výsledovka, ukazatelé hospodaření firmy a analýza silných a slabých stránek firmy, metody kalkulace nákladů, orientace v daňovém systému a sestavení podnikatelského plánu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku.

3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy.

4. Oceování aktiv a závazků, dlouhodobá, krátkodobá aktiva, odepisování majetku.

5. Finanční výkazy a jejich struktura. Rozvaha, výsledovka, cash flow.

6. Základní ukazatele hospodaření firmy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.

7. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Bod zvratu.

8. Klasifikace náklad (účelové a druhové), metody kalkulace nákladů, přímé a nepřímé náklady, nabídková cena.

9. Podnikatelský plán.

10. Základní metody analýzy trhu, zákazníka, konkurence a distribuce.

11. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby - SWOT analýza.

12. Systém daní v ČR. Veřejné finance, daň z příjmu, spotřební daň, DPH.

13. Organizační struktura firmy. Firemní procesy a řízení firmy.

14. Řízení lidí a týmů, motivace a hodnocení zaměstnanců.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha, 2011, 5.vydání

Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, Beck, Praha, 2010, 5.vydání

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16ZPU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603406.html