Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ročníkový projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIRPJ2 KZ 8 2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMIRPJ2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMIRPJ1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Ročníkový projekt II volně navazuje na ročníkový projekt I, kde studenti mohou pokračovat na již řešeném tématu nebo nalézt si nový. Výstupem projektu je jeho dokumentace v rozsahu max. 20 stran A4. V práci by měli studenti uplatnit poznatky a vědomosti z předchozích předmětů. Student bude též vybaven patřičnými vědomostmi s teoretických předmětů a některých průpravných, tj. rozvíjejících základ studia. Na tento předmět navazuje diplomová práce I, kde můžou studenti pokračovat ve svém tématu. Témata projektů vypisuje oborová katedra na konci semestru, který předchází semestru, ve kterém si student tento předmět zapíše a student si vybírá z nabídky dostatečného počtu témat.

Ročníkový projekt II je jistým typem individuální práce studentů, který s výhodou může souviset s tématem budoucí diplomové práce. Proto téma je dáno touto návazností a je možné s i vybrat z nabídky v systému http://projects.fbmi.cvut.cz (uzivatel: ucitel, heslo: ucitelfbmi). V rámci konzultací ze soustředění je věnována jedna trojhodina na začátku a jedna na konci semestru z důvodu zadání a kontroly splnění (prezentace výsledků). Vlastní odborná práce pak probíhá jako setkání s vedoucím projektu. Ten řídí postup prací z hlediska odborného. Předpokládá se až 180 hodin samostatné práce studenta.

Požadavky:

Prezentace tématu ročníkového projektu na konci semestru a odevzdání dokumentace v rozsahu max. 20 stran.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Podpora studia [online]. ÚK ČVUT, c2010. Poslední změna 06/2011 [cit. 2013-11-12]. URL:

< http://knihovny.cvut.cz/studium/ >

[2]Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední změna

11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: < http://www.boldis.cz/citace/citace.html >

[3]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

Doporučená literatura:

[4]ŠŤASTNÝ, Jiří a Boleslav TŘEŠTÍK. Manuál technické dokumentace. 6., přeprac. vyd. České Budějovice: Česká matice technická v nakl. Kopp, 2009. Česká matice technická (Kopp). ISBN 978-80-7232-352-4.

[5]LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003. ISBN 80-7232-208-7.

[6]ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvlášťě. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

[7]LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5588306.html