Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GIS a pozemkové úpravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143GIPU Z,ZK 7 4P+3C česky
Garant předmětu:
Josef Krása
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Dva paralelní bloky výuky - Pozemkové úpravy a základy geomatiky (GIS aplikovaný pro KPÚ).

Základy pozemkových úprav - historie, průběh a fáze procesu KPÚ, principy navrhování společných zařízení, legislativa.

Úvod do problematiky GIS a hlavní komponenty běžných systémů. Struktura dat a základy zpracování obrazových informací z geograficky lokalizovaných dat. Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a krajinném inženýrství. Příprava digitálního modelu terénu, mapy využití území a dalších vstupů a dostupné databáze v ČR. Zpracování dat dálkového průzkumu Země.

Požadavky:

dva zápočtové testy, zpracování studentského projektu a ústní zkouška z odpřednášených témat

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, ukázky projektů GIS pro krajinné navrhování, přehled software a základních geodat.

Historie vývoje krajiny a zemědělství v ČR, vývoj katastru a mapování území ČR, zpracování rastrových a vektorových geodat.

Vývoj krajinné mosaiky a monitoring vývoje území z dat dálkového průzkumu Země, georeferencování geodat, katastrální mapy.

Zdrojové vrstvy pro posouzení protierozní a protipovodňové ochrany (výškopis, polohopis, land use, půdy, srážky).

Úvod, legislativa, definice, účel a cíl, účastníci, zadavatel, zpracovatel, financování, důvody, formy PÚ.

Společná zařízení přehled, polní cesty.

Vodní eroze a větrná eroze - metodiky pro určení a posouzení ohroženosti.

Erozní faktory a jejich odvození dle platných metodik ČR, výpočet a zpracování dat v GIS.

Předmět a obvod PÚ, řešené neřešené plochy, etapy PÚ, Programová etapa (zahájení, DOSS, výběr zpracovatele).

Návrh nového uspořádání pozemků (podklady, postup návrhu, tolerance), geodetické činnosti po schválení návrhu, ukončování PÚ, obnova katastrálního operátu, realizace.

Dimenzování protierozní a protipovodňové ochrany.

Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení.

Možnosti tvorby a ochrany krajiny v PÚ a jiné, ÚSES, vazba na Z 114/1992Sb., ukázky realizací.

Osnova cvičení:

navazují na přednášky

Cíle studia:

Porozumět základním principům GIS, budování projektu, přípravě vstupních dat a tvorbě výstupu.

Porozumět principům navrhování plánu společných zařízení v rámci systému komplexních pozemkových úprav.

Studijní materiály:

! Metodický návod k provádění pozemkových úprav. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)

! Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)

! Kadlec, V. et al. (2014) Navrhování technických protierozních opatření. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN: 978-80-87361-29-0

? Janeček, M. and kol. (2012) Ochrana zemědělské půdy před erozí. Edited by M. Janeček. Praha: ČZU, vydal powerprint, Praha, ISBN 978-80-87415-42-9

: Sylaby přednášek a podkladové materiály na stránkách katedry, http://www.strom.fsv.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5565406.html