Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Závlahy a odvodňovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143ZAOS Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět je věnován historii a současnosti závlahových a odvodňovacích systémů používaných především v zemědělství. Studenti se seznámí se závlahovými a odvodňovacími zařízeními, s jejich významem a s principem jejich funkce. Získají základní znalosti pro navrhování, údržbu a modernizaci drenážních a závlahových systémů.

Požadavky:

Účast na cvičeních, zpracování zadaných úloh, účast na exkurzích

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, historie melioračních staveb

2. Odvodnění zemědělské půdy, zamokření, jeho příčiny, podklady pro návrh odvodnění

3. Hlavní a podrobná odvodňovací zařízení, plošná trubková drenáž

4. Stanovení návrhových parametrů trubkové drenáže, provoz a údržba drenážních systémů

5. Další typy podrobných odvodňovacích zařízení, rekonstrukce a modernizace drenážních soustav

6. Odvodnění skládek, odvodnění sportovních ploch, odvodnění staveb

7. Úvod do závlah, potřeba závlah, posouzení sucha.

8. Hydrolimity pro závlahy, automatizované závlahové systémy

9. Výpočet doplňkové závlahy Vc, Mz, Md

10. Hydraulika opakování, závlahové systémy, postřik, pásové zavlažovače

11. Závlahové účely a závlahové způsoby, umělé zasněžování

12. Projekce, praxe, problémy.

13.Exkurze

Osnova cvičení:

1. Připomenutí znalostí z pedologie

2. Úloha 1 – nestacionární proudění v bloku zeminy v blízkosti toku

3. Úloha 2 – návrh pobřežního záchytného drénu

4. Úloha 3 – stanovení rozchodu drénů

5. Úloha 4 – návrh odvodnění travnatého hřiště

6. Zkouškový test – odvodňovací stavby

7. Úloha 1 – Posouzení sucha

8. Úloha 2 – Hydrolimity pro závlahu

9., 10. Úloha 3 – Výpočet doplňkové závlahy

11., 12. Úloha 4 – Návrh závlahové soustavy pro postřik

13. Zkouškový test – závlahové stavby

Cíle studia:

Získání základních znalostí pro návrh odvodňovacího a závlahového systému.

Studijní materiály:

Kulhavý, F., Kulhavý, Z: Navrhování hydromelioračních staveb, ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2

Rehák, S. a kol: Zavlažovanie poĺných plodín, zeleniny a ovocných sadov, Bratislava 2015, 640 stran, ISBN: 978-80-224-1429-6

Váška, J. a kol.: Hydromeliorace, TK ČKAIT, 2000. ISBN 80-86426-01-7

Ritzema, H.,P.: Drainage Principles and Applications, ILRI Publication 16, 2006. ISBN 90 70754 3 39

Holý, M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA,1989, ISBN 80-03-00023-8

Šálek, J.: Závlahové stavby, VUT Brno 1993, 204 stran, ISBN 80-214-0497-3

Kochánek, K.: Komplexní projekt HM2, Vydavatelství ČVUT Praha 1996, 203 stran, ISBN 80-01-01465-7

ČSN 754200 - Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, ÚNMZ 2017

TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy, Sweco Hydroprojekt 2018

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5562006.html