Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Právo, bezpečnost a duševní vlastnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2382054 KZ 3 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

ákladní orientace v právním systému je nezbytnou součástí profesního vybavení vysokoškolsky vzdělaného odborníka. Předmět má proto především za cíl, a to formou přednášek, cvičení a využití odborné literatury a platné právní úpravy, orientovat studenty v právním řádu České republiky, jednotlivých formách práva a systému práva (právních odvětvích). Je nezbytné, aby si studenti osvojili základní právní instituty, se kterými v praxi a to zejména profesní, budou pravidelně přicházet do kontaktu a naučili se pracovat se Sbírkou zákonů. Současně ale předmět sleduje účel vést studenty k získání některých praktických návyků a postupů při aplikaci práva, zejména v oblasti smluvních a jiných významných právních vztahů a k přípravě odborných prezentací a chápání základních vazeb mezi právem a technikou.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Prameny českého práva. Sbírka zákonů a práce s ní, formy státní moci podle Ústavy, právní vztahy

2. Právní status fyzické osoby, právní způsobilost právnických osob, právní skutečnosti

3. Právní úkony, uzavírání smluv, pojetí právní odpovědnosti, odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady

4. Odpovědnost za prodlení

5. Patentové právo a jeho uplatňování v rámci ČR a EU, základy průmyslového a jiného duševního vlastnictví

6. Autorský zákon a důsledky z něho plynoucí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Klimeš,F.: Základy práva, skripta, vydavatelství ČVUT, Praha 2005 ISBN 80-01-03273-6

Gerloch,A.: Teorie práva, 4.upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o, Plzeň 2007 ISBN 978-80-7380-023-9

Švestka,J., Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-468-0

Švestka,J,. Dvořák,J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-473-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5431706.html