Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektroenergetika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B15EN3 KZ 4 1,5 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii, přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

Požadavky:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Témata prací jsou zadávána prostřednictvím http://www.powerwiki.cz/wiki/A1B15EN3, odevzdávání probíhá osobně či pomocí e-mailové pošty.

Osnova přednášek:

1. Optické záření. Proces vidění. Základní světelné technické veličiny

2. Základy měření světelně technických veličin

3. Světelné zdroje a jejich parametry

4. Svítidla a jejich parametry

5. Osvětlovací soustavy. Zásady osvětlování. Oslnění

6. Metody výpočtu parametrů osvětlovacích soustav. Toková metoda.

7. Bodová metoda výpočtu osvětlenosti.

8. Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.

9. Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.

10. Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.

11. Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

12. Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

13. Obloukové pece, příklady, připojení na síť.

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní opora je k dispozici na http://www.powerwiki.cz/wiki/A1B15EN3 kde jsou studentům zpřístupňovány aktuální studijní materiály, zadání samostatných prací a podobně. Také zde je řada programů řešících jednotlivé úlohy.

HABEL, J.: Základy světelné techniky. Učební text ČVUT FEL, Praha 2012

HABEL, J., Žák P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public s.r.o., Praha 2013

HRADÍLEK, Z., LÁZNIČKOVÁ, I., KRÁL., V.: Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9.

LUCAS, Pref. by Jean: Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5.

SAZIMA, M.: Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL, 1993, 716 s. ISBN 80-030-0675-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4977406.html