Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Experimentální analýza a diagnostika K

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132EADK KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Experimenty zaměřené na sledování velikosti klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí, statické zatěžovací zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty), dynamické zatěžovací zkoušky a dynamické informativní zkoušky (pozemní stavby, průmyslové stavby, mostní objekty, lávky pro chodce, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení).

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:

1) Úvod, experimenty zaměřené na sledování klimatických zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem, sněhem, teplotou), diagnostika stavebních konstrukcí, příklady z praxe.

2) Zkoušky prováděné na fyzikálních modelech stavebních konstrukcí (zákony modelové podobnosti, simulace zemětřesení na vibračních stolech, simulace účinků větru ve větrných tunelech, statické zatěžovací zkoušky na fyzikálních modelech), monitorování stavebních konstrukcí.

3) Statické zatěžovací zkoušky – úvod, obecné zásady, statické zatěžovací zkoušky na pozemních, průmyslových a inženýrských stavbách.

4) Statické zatěžovací zkoušky na mostních objektech, dynamické zkoušky – úvod, způsoby vyhodnocení a zpracování naměřených dat (výkmit, rozkmit, dynamický součinitel, efektivní hodnota vibrací, hladina vibrací, metoda stékajícího deště, FFT - rychlá Fourierova transformace).

5) Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vlastního kmitání (dynamické zkoušky informativní, experimentální modální analýza) – používaná dynamická zatížení, typické uspořádaní experimentu, způsob vyhodnocení výsledků.

6) Dynamické zkoušky zaměřené na stanovení charakteristik vynuceného kmitání (dynamické zatěžovací zkoušky) – používaná dynamická zatížení, uspořádání experimentu, způsob vyhodnocení výsledků, účinky technické seizmicity, hodnocení nepříznivých účinků kmitání na lidský organizmus, posuzování vlivu kmitání stavby na instalovaná technologická zařízení.

Osnova cvičení:

* Statická zatěžovací zkouška realizovaná na fyzikálním modelu stavební konstrukce pomocí tenzometrů a potenciálních snímačů.

* Experimentální analýza napjatosti tažené stěny oslabené kruhovým otvorem.

* Experimentální modální analýza realizovaná na fyzikálním modelu stavební konstrukce.

* Dynamická zatěžovací zkouška fyzikálního modelu stavební konstrukce, impulz síly, dynamický součinitel.

* Dynamická zatěžovací zkouška fyzikálního modelu stavební konstrukce, návrh pohlcovače kmitání, experimentální ověření účinnosti pohlcovače.

* Dynamická zatěžovací zkouška fyzikálního modelu výškové stavby, simulace účinků zemětřesení na vibračním stolu.

* Měření, zpracování a hodnocení vibrací budovy s ohledem na nepříznivé účinky na stavební konstrukce a jejich uživatele.

* Měření a hodnocení hluku ve venkovních a vnitřních prostorách staveb s ohledem na nepříznivé účinky na uživatele staveb.

* Experimenty v betonářské laboratoři, pevnost betonu v tlaku na krychli, modulu pružnosti betonu na betonovém trámku.

* Experimenty v silniční laboratoři, stanovení vlastností asfaltu a asfaltové směsi.

* Experimenty v ocelářské laboratoři, tahová zkouška oceli, statická zatěžovací zkouška ocelového dílce.

* Experimenty v geotechnické laboratoři zaměřené na mechaniku zemin a hornin.

Cíle studia:

Student se seznámí jak teoreticky tak prakticky se základními experimenty realizovanými na inženýrských konstrukcích, se základy diagnostiky v inženýrském stavitelství, se zkouškami, které jsou prováděny na celých stavebních konstrukcích nebo na konstrukčních prvcích, s hlavními postupy a principy vyhodnocování experimentálních výsledků, se základními předpisy svázanými s experimentální analýzou stavebních konstrukcí a s možnostmi využití experimentů ve stavební praxi.

Studijní materiály:

!Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0

!Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3

? Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9

? ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019,

? ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů. ÚNMZ, 2019.

? ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ, 2019.

? ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. ÚNMZ, 2019.

: Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929506.html