Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vnitřní prostředí a vytápění budov A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125VPVA ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Kurz technických zařízení budov zaměřený na komplexní pohled na kvalitu vnitřního prostředí budov z hlediska dopadu na zdraví, produktivitu práce, energetickou náročnost a životní prostředí. Prohlubující část zaměřená na analýzu a koncepci energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody v zimním období a optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí. V seminářích probíhá praktická aplikace témat.

Požadavky:

Podmínky zkoušky

Zkouška z předmětu 125VPVA (zaměření Technická zařízení) je formou písemnou a ústní za předpokladu splnění cvičení (viz níže) a předložení písemně zpracované studie v níže uvedeném rozsahu a obsahu.

Zkouška následně probíhá formou online Moodle testu v místnosti A233 s 10 otázkami, vyplývajícími z témat předmětu (tato část se podílí 50 % na výsledném hodnocení) a ústní část rozpravou nad studií (tato část se podílí 50 % na výsledném hodnocení).

Zkouška z předmětu 125VPV (zaměření Konstrukce budov) je formou písemnou a ústní za předpokladu předložení písemně zpracované studie v níže uvedeném rozsahu a obsahu.

Zkouška následně probíhá formou písemného testu s 10 otázkami, vyplývajícími z témat předmětu (tato část se podílí 50% na výsledném hodnocení) a ústní část rozpravou nad studií (tato část se podílí 50% na výsledném hodnocení).

Téma studie: Optimalizace návrhu vytápění objektu

Objekt: z SPB1, PJ2C, ATT, BP, bydliště, dům rodičů apod.

Rozsah: max. 30 stran A4 + přílohy

Termín odevzdání: vytištěné nebo od 16.12. 22 elektronicky v Moodlu v pdf/doc, nejpozději v den konání zkoušky před zahájením online testu

Závazná osnova studie:

Stručný popis objektu (účel, umístění, primární zdroje energie, provozní režim…)

Popis nejvýznamnějších škodlivin ve vybraných (max 3) charakteristických místnostech uvažovaného objektu - teplota, vlhkost, odéry, toxické látky, alergeny, mikroorganismy, akustika, světlo, záření, psychologie…

Přehled požadavků na vnitřní prostředí ve vybraných (max 3) charakteristických místnostech (stanovení požadovaných teplot, vlhkosti vzduchu, intenzity větrání, hluku, osvětlení)

2 až 3 varianty řešení koncepce vytápění (zdroj – distribuční soustava – emise tepla) a jejich porovnání (multikriteriální analýza např. z hlediska provozních nákladů, investičních nákladů, celkové účinnosti, dosažené kvality vnitřního prostředí, zásahu do stavby atd.) Varianty dokumentovat technickým popisem a schématickým výkresem 1:100 až 1:200. Výběr nejvhodnější varianty.

Schéma zapojení zdroje tepla pro jednu, dle Vašeho názoru, nejvhodnější variantu

Detaily řešení charakteristických a kritických prvků zvolené varianty (např. osazení otopných těles, uložení potrubí, skladba podlahy, materiál a spojování potrubí, umístění těles atd.)

Popis režimu provozní regulace a specifikace funkčních požadavků na regulaci ve vazbě na zdroj tepla, provoz a tepelné zisky.

Závěrečné shrnutí

Osnova přednášek:

Tepelně-vlhkostní mikroklima

Kvalita vnitřního vzduchu

Vliv vnitřního prostředí na zdraví člověka

Světelné mikroklima, elektrostatické, elektrointové a elektromagnetické mikroklima

Psychické mikroklima, uživatelské chování

Podklady pro navrhování vytápěcího zařízení -výpočet tepelného výkonu a výpočet roční potřeby energie na

vytápění

Návrh a konstrukce otopných ploch

Teplovodní otopné soustavy-návrhové parametry, materiálové a konstrukční řešení

Teplovodní otopné soustavy-hydraulické a tepelné výpočty, optimalizace návrhu

Čerpací technika

Příprava teplé vody

Zdroje tepla

Regulace ve vytápění

Osnova cvičení:

1 Úvod, výpočet součinitelů prostupu tepla

2 Výpočet tepelných ztrát, návrh otopných ploch

3 Tvorba hydraulického modelu bytové jednotky - základní řešení

4 Tvorba hydraulického modelu centrální otopné soustavy

5 Výpočet hydraulického modelu centrální otopné soustavy, hydraulické zaregulování otopné soustavy

6 Model otopné soustavy zadání a samostudium

7 Armatury v otopných soustavách

8 Plošné systémy vytápění + Techcon

9 Techcon a systémy vytápění

10 Kotelna, dispoziční zásady, základní hydraulická schémata zapojení, návrh expanzní nádoby a pojistného ventilu

11 Návrh spalinových cest a komínů

12 Hodnocení vnitřního prostředí

Cíle studia:

prohloubení znalostí ze základního kurzu vytápění

úvod do teorie vnitřního prostředí budov

Studijní materiály:

K. Kabele a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013

Kolektiv: Topenářská příručka 3, ČSTZ, 2008. Anotaci najdete zde.

D. Petráš , D. Koudelková, K. Kabele: Teplovodní a elektrické podlahové vytápění. Jaga Media s.r.o 2004, ISBN:80-88905-97-4

J.Bašta, K.Kabele: Otopné soustavy teplovodní - Sešit projektanta č.1 - Společnost pro techniku prostředí 2008

K.Kabele a kol. Energetické a ekologické systémy budov 1. Nakladatelství ČVUT 2010

K.Kabele : Studijní materiál k předmětu ESB - část 1 (2014)

M.Kabrhel : Studijní materiál k předmětu ESB - část 2 (2014)

125TVNP Teorie vnitřního prostředí Kabele a kol.

Jokl M.V. :Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia 2002. ISBN 80-200-0928-0

Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook - How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan Ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878

Rehva guidebook 6: Wargorcki (ed.), O. Seppänen (ed., J.Andersson, A. Boerstra, D. Clements-Croome, K. Fitzner, S.O. Hanssen: Indoor climate and productivity in officesp.

Rehva guidebook 13 : F.R. d´Ambrosio Alfano (ed.), L. Bellia, A. Boerstra, F. van Dijken, E. Ianniello, G. Lopardo, F. Minichiello, P. Romagnoni, M.C. Gameiro da Silva: Indoor environment and energy efficiency in schools - Part 1 Principles

Rehva guidebook 14: Indoor climate Quality Assessment, 2011, ISBN 978-2-930521-05-3

ASHRAE Handbook Fundamentals 2009

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125VPVA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4913406.html