Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Katastr nemovitostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155KNEM Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Benda
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Soubor přednášek popisujících komplexní problematiku digitálního katastru nemovitostí po stránce technické i právní. Zatímco v předmětu mapování se student učí pochopit princip tvorby nové katastrální mapy, v rámci předmětu katastr nemovitostí je mu vysvětlen princip její aktualizace. Důraz je kladen na technické činnosti v KN.

Požadavky:

Student by měl být schopen zvládat geodetické výpočty. Měl by být obeznámen s tvorbou digitálních katastrálních map z předmětu mapování. Dále se rozvíjí znalosti z teorie chyb a kartografie.

Osnova přednášek:

1. Katastr nemovitostí, kvalita dat KN, revize katastru

2. Souřadnice obrazu a souřadnice polohy, zákres změny

3. Záznam podrobného měření změn

4. Geometrický plán

5. Vytyčení, zpřesnění, zeměměřické činnosti v KN

6. Vývoj evidence práv

7. Historie pozemkové evidence

8. Vedení KN, předpisy v KN

9. Katastrální vyhláška, ověřování výsledků zeměměřických činností, označování hranic

10. Správa zeměměřictví a katastru v ČR, ISKN

Osnova cvičení:

1. NAHLÍŽENÍ do KN

2. TRANSFORMACE z MS, volba IB

3. VÝPOČET VÝMĚR v DKM a KMD

4. DOKUMENTACE VYTYČENÍ, problematika ZPŘESNĚNÍ hranice

5. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT

6. Vyhotovení ZPMZ a TVORBA GP

Cíle studia:

Naučit se využívat možností digitálního katastru a pochopit principy zápisů změn v katastrální mapě i katastru jako takovém. Důraz je kladen na provádění zeměměřických činností v KN, zejména pochopení principu tvorby geometrického plánu, souvisejícího záznamu podrobného měření změn a vytyčení hranice pozemku.

Studijní materiály:

! Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3

! Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5

! Müller M., Barešová E.: Zákon o zeměměřictví - komentář, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2016, ISBN 978-80-7478-959-5

! Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0

? ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3

: Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx

: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4887906.html