Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obecná chemie a základní laboratorní výpočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLOZLA Z,ZK 5 2P+2C+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi obecné chemie. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplin na FBMI. Během laboratorního cvičení si studenti osvojí základní laboratorní techniky a ověří si v praxi základní vlastnosti vybraných látek. Semináře jsou zaměřeny na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Podmínky získání zápočtu :

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Úspěšné zvládnutí zápočtových písemných prací (v součtu z obou testů minimálně 50% bodů). Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 60% bodů). Odevzdání řádně vypracovaných protokolů v řádném termínu. Podrobnější informace v dokumentu „Organizace cvičení “ viz. níže.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude provedena formou dvou testů, ve kterých budou otázky, na něž budou studenti odpovídat. Každý z testů musí být napsán na minimálně 50 % bodů. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Hodnocení bude odpovídat procentuální úspěšnosti přesně podle platné klasifikační stupnice. Po úspěšném napsání testů bude následovat ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, fyzikální veličiny, stavba atomu

2. Chemická vazba, stavba molekul

3. Třídění a vlastnosti látek, směsi, roztoky

4. Třídění chemických prvků, periodická soustava prvků

5. Chemické reakce - typy, reakční kinetika

6. Teorie kyselin a zásad, pH

7. Elektrochemie

8. Nepřechodné prvky periodické soustavy

9. Přechodné prvky periodické soustavy

10. Úvod do organické chemie

11. Reakční mechanismy

12. Uhlovodíky

13. Deriváty uhlovodíků

14. Přírodní látky

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Složení roztoků

2. Složení roztoků

3. Vážková analýza

4. Titrační stechiometrie

5. pH

6. Zápočtový test č.1

7. Stavba atomu

8. Periodická tabulka prvků

9. Acidobazické vlastnosti

10. Názvosloví organických sloučenin

11. Uhlovodíky

12. Deriváty uhlovodíků

13. Zápočtový test č.2

14. Kontrola splnění požadavků k zápočtu, zápočet

Osnova laboratoří:

1. Bezpečnost práce

2. Základní laboratorní práce

3.Základní laboratorní práce

4. Důkazy a vlastnosti kationtů

5. Důkazy a vlastnosti aniontů

6. Acidobazické vlastnosti, pufry

7. Vlastnosti koordinačních sloučenin

8. Vlastnosti organických látek

9. Příprava a standardizace roztoků

10. Acidobazická titrace

11. Organická syntéza

12. Izolace látky z přírodního materiálu

13. Náhrada úloh

14.Kontrola splnění požadavků na zápočet

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků, v chemii organické, Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

J. Klikorka,B. Hájek,J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA,Praha/Bratislava,1985BROWN, George Ingham., Úvod do anorganické chemie. 1. Vydání. Praha : SNTL, 1982. 330 s.

FLEMR, Vratislav., HOLEČKOVÁ, Eva. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. vydání. Praha: VŠCHT Praha, 2001 (2008 dotisk). 224 s. ISBN: 978-80-7080-435-3

Doporučená literatura:

KODÍČEK, Milan., KARPENKO, Vladimír. Biofysikální chemie. 2. vydání, přepracované a rozšířené, v Academii 1. Praha: Academia, 2000 (2002 dotisk). 337 s. ISBN: 80-200-0791-1

GREENWOOD, Norman Neill., EARNSHAW, Alan. Chemie prvků. 1. vydání. Praha: Informatorium, 1993. 793 s. ISBN: 80-85427-38-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4818406.html