Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistika a pravděpodobnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B01STP Z,ZK 5 2P+2S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Náhodné jevy, pravděpodobnost, pravděpodobnostní prostor ? definice a základní typy.

2. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, nezávislost jevů.

3. Náhodná veličina - definice, distribuční funkce a její užití.

4. Základní charakteristiky náhodných veličin ? střední hodnota, rozptyl a jiné momenty.

5. Diskrétní náhodná veličina ? definice, popis, příklady diskrétních náhodných veličin.

6. Spojitá náhodná veličina ? definice, popis, příklady spojitých náhodných veličin.

7. Nezávislost náhodných veličin, kovariance a korelace.

8. Rozdělení součtu nezávislých náhodných veličin, konvoluce.

9. Náhodný vektor ? definice, popis, marginální rozdělení, význam ve statistice.

10. Centrální limitní věta - využití pro základní výpočty, význam ve statistice.

11. Základní pojmy ve statistice ? náhodný výběr, výběrový průměr, výběrový rozptyl, kvantil, empirická distribuční funkce, histogram, krabicový graf.

12. Bodové odhady parametrů ? nestrannost, metoda momentů, metoda maximální věrohodnosti.

13. Intervalové odhady parametrů ? základní konstrukce, užití k testování hypotéz.

14. Testování hypotéz ? obecný princip, t-test, test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://math.fel.cvut.cz/en/people/heliskat/01pst.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681406.html