Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt bakalářský

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15IND Z 4 0P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Seznámení se základy počítačového projektování a obsluhou programu AutoCAD, technická normalizace, energetická legislativa, obchod s elektřinou, zásady psaní bakalářské práce, formální a obsahové náležitosti bakalářské práce, instituce v energetice. Prezentace výsledků individuální seminární práce před studenty.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1)Úvod do předmětu, organizační záležitosti, úvod do počítačového projektování.

2)Základní zásady práce s programem AutoCAD.

3)Základy projektování a projektové dokumentace, projektování v AutoCADu.

4)Tvorba technických výkresů v oboru elektrotechniky.

5)Technická normalizace, České technické normy, legislativní ukotvení ČSN. Základní ČSN z elektroenergetiky. Zadání témat seminárních prací (pro podporu psaní bakalářské práce). Zásady psaní bakalářské práce, vzory a platné ČSN pro psaní bakalářských prací (ČSN 01 6910) a citace (ČSN ISO 690).

6)Energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie, zákon o hospodaření energií, stavební zákon a dokumentace staveb ? krátké souhrny.

7)Elektroenergetika ? prováděcí předpisy, elektrizační soustava ČR, mezinárodní spolupráce, pravidla provozování přenosové a distribuční soustavy.

8)Základní právní úkony v elektroenergetice ? licence, autorizace nového zdroje, kupní smlouva na distribuční služby, kupní smlouva na elektřinu, plyn a teplo ze SCZT.

9)Prezentace výsledků rozpracovaných projektů.

10)Obchodování s elektřinou a emisními povolenkami, energetická burza.

11)Exkurze na dispečink ČEPS.

12)Zákoník práce, náležitosti vzniku a obsahu pracovního poměru, další předpisy vztahující se k pracovnímu poměru. Živnostenské podnikání ? průřez základními poznatky.

13)Orgány státní správy na úseku techniky a energetiky a jejich náplň práce ? MPO, ERÚ, SEI, Státní úřad inspekce práce, Technická inspekce ČR, státní báňská správa, živnostenské úřady, finanční úřady, formální náležitosti bakalářských prací, ČSN 01 6910 ? Úprava písemností psaných textovými editory.

14)Prezentace projektů jednotlivých studentů, zápočet.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1)ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

2)ČSN ISO 690. Informace a dokumentace ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

3)DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.

4)IBLER, Zbyněk. Technický průvodce energetika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 615 s. ISBN 80-730-0026-1.

5)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněné pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha, 2006, roč. 2006, 63 a násl.

6)TOMAN, Petr, Jiří DRÁPELA, Stanislav MIŠÁK, Jaroslava ORSÁGOVÁ, Martin PAAR a David TOPOLÁNEK. Provoz distribučních soustav. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 263 s. ISBN 978-80-01-04935-8.

7)Úplné znění 1034.: Energetika. Ostrava: Sagit, a.s., 2014. ISBN 978-80-7208-984-0.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4629906.html