Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modelování a řízení spojitých systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MRSS KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Spojité systémy má smysl modelovat a následně řídit. S využitím zjednodušeného matematického popisu reality je možné navrhnou řídicí systém a simulací ověřit jeho chování z hlediska stability a optimality.

Požadavky:

Znalosti lineární algebry, matematické analýzy a programování v Matlabu.

Osnova přednášek:

1. Modelování lineárních dynamických systémů

2. Modelování nelineárních dynamických systémů

3. Ustálený stav a linearizace systémů v jeho okolí

4. Simulace chování původního a linearizovaného modelu

5. Zpětnovazební řízení lineárních systémů, stabilita řízení

6. Metodika návrhu lineárního regulačního obvodu, kvalita regulačního pochodu

7. Využití Laplaceovy transformace k analýze lineárních systémů

8. Metodika návrhu nelineárního regulačního obvodu

9. Lyapunova teorie lokální a globální stability

10. Simulace chování spojitého regulačního obvodu

11. Numerické vyhodnocení kvality regulačního pochodu

12. Řízení systémů s dopravním zpožděním

13. Řízení systémů s rozloženými parametry

Osnova cvičení:

Stejná jako u přednáškzy.

Cíle studia:

Znalost různých metod modelování a řízení lineárních a nelineárních systémů ve spojitém čase.

Orientace v problematice, schopnost sestavit model, zjednodušit ho, navrhnout regulátor, posoudit stabilitu a kvalitu řízení a simulovat jeho chování

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Balátě, J., Automatické řízení, Ben, Praha, 2004.

Doporučená literatura:

Zítek, P., Simulace dynamických systémů, SNTL, Praha, 1990

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, Matlab

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4073406.html