Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy ekonomie - teorie pro techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381003 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je zaměřen na získání znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí, které jsou

nezbytné pro běžnou práci vedoucího pracovníka každého podniku, včetně pracovníků na

vedoucích technických pozicích. Soustředí se na ty pojmy a souvislosti, které bezprostředně

navazují na řešení technických úkolů a nutnosti jejich zasazení do celkového rámce, ve

kterém se podnik nachází. To je podmínkou nejen úspěchu, ale vůbec dlouhodobé existence

podniku. Kurz seznamuje s hlavními makro i mikro ekonomickými pojmy a souvislostmi.

Vysvětluje také návaznost národohospodářských ukazatelů na ukazatele podnikové, včetně

hlavních podnikových bilancí.

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky, zejména vyšetřování průběhů základních funkcí, znalost

pojmů derivace, integrál, průměr, spotřebitel, podnik, užitek, statek, potřeba, apod.

Osnova přednášek:

1. Úvod do ekonomie, rozdělení ekonomie, hospodaření.

2. Kapitál a jeho chápání, výrobní faktory, mikroekonomická teorie a její rozdělení a obsah.

3. Teorie spotřebitele, utilita a její pojetí.

4. Nákladová analýza a modely nákladů, výnosů.

5. Produktivní a produktivitní funkce.

6. Význam ekonometrických modelů pro ekonometrickou teorii. Modely tržních situací.

7. Makroekonomický koloběh. Hlavní makroekonomické problémy.

8. Klasická ekonomická teorie.

9. Keynesova kritika klasické ekonomické teorie.

10. Národohospodářské agregáty. Činitelé národního hospodářství.

11. Vztah mezi národohospodářskými veličinami, vazby mezi národním jměním a celkovým produktem.

12. Rozvinutá důchodová bilance.

13. Konstrukce variant národních účtů.

Osnova cvičení:

1) Úvod, zopakování základních pojmů, pojem ekonomie a dělení.

2) Základy z teorie grafů, čtení grafů, ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.

3) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí.

4) Modely v ekonomii - typy grafů, matematický model, nákladové funkce, poptávková funkce.

5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.

6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

7) Teorie výnosů a zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.

8) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.

9) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu

10) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.

11) Schéma makroekonomického koloběhu - konstrukce národohospodářských agregátů, princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.

12) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu ? vazby.

13) Kontrola a obhajoba semestrálních prací.

Cíle studia:

Cílem kurzu Základy ekonomické teorie pro techniky je naučit posluchače základní pojmy,

principy a zákonitosti oboru ekonomie ? makroekonomie i mikroekonomie, které jsou

důležité nejen pro jejich další studium, ale zejména pro efektivní uplatnění v praxi podniků i

dalších institucí.

Studijní materiály:

[1] Beran, Th., Vlásek, K.: Analýza a hodnocení souvislostí mezi společenskými požadavky a

kvalitou produktů s dlouhodobým životním cyklem, Monografie, ČVUT, FSv, Praha, 2010,

135s, ISBN 978-80-01-04658-6.

[2] Beran, Th., Vlásek, K., Flegl, R.: Expertní metoda v hodnocení procesů ISM strojírenského

výrobku v jeho celoživotních etapách jako integrální část kvantifikace procesů v

reprodukčním cyklu. In.: Soudobé trendy v jakosti řízení, XXIX, sborník semináře: Zlenice,

2009, ISQ PRAHA, 2009, ISBN 978-80-7265-145-0.

[3] Macík, K., Beran, Th., Findová, Š.: The use of the matrix model of sustainable

development (MSD) in the production sector, In: Manufacturing Technology, UJEP, Ústí

nad Labem, June 2014, Vol. 14, No. 2, p. 217 - 222, ISSN 1213-2489.

[4] Macík, K.: Mikroekonomie, Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009, 3. přepracované vydání, 202

s., ISBN 978-80-01-03806-2.Cíl, anotace, osnova a další pro kurz: Základy ekonomické teorie pro techniky Beran, 2/2015

3

[5] Samuelson, P., Nordhaus, W.: Ekonomie, NS Svoboda, Praha, 18. vydání, 2007, ISBN978-

80-205-0590-3

[6] Urban, J.,: Základy teorie národního hospodářství, ASPI Publishing, Praha 2003, ISBN 80-

86395-72-3

[7] Sojka, M., Pudlák, J.: Ekonomie, Fortuna, Praha, 2006, s. 192, ISBN 80-7168-877-0

[8] Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, ISBN 978-80-903944-3-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3951206.html