Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemie pro bakaláře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPCHB Z 2 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět pomocí základních znalostí z teoretické chemie seznámí posluchače studijního programu Ochrana obyvatelstva se specifickými oblastmi chemických dějů a látek, které bezprostředně nebo vzdáleně souvisí s nebezpečnými situacemi a jejich prevencí, haváriemi, přírodními katastrofami, působením nebezpečných nox, jejich likvidací nebo analýzou bezpečnostních rizik. Součástí předmětu jsou cvičení a laboratorní práce, kde si posluchači osvojí základní laboratorní techniky, manipulaci a zacházení s chemikáliemi, základy chemické analýzy aj.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Úspěšné zvládnutí zápočtových testů, které obsahují látku z přednášek a cvičení.

Osnova přednášek:

1. Stavba látek a jejich klasifikace, základní chemické pojmy. Periodická tabulka. Elektronový obal, chemická vazba.

2. Atomové jádro, jaderné reakce, základy technické jaderné chemie.

3. Klasifikace chemických reakcí, rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha. Úvod do chemie výbuchu. Chemie a technologie výbušnin. Energetické změny při chemických přeměnách. Chemie paliv. Chemie hoření. Chemie hořlavin. Chemie hašení a hasiv.

4. Acidobazické rovnováhy, pH

5. Základy anorganické chemie - nekovy

6. Základy anorganické chemie - kovy

7. Chemie uhlíku, úvod do organické chemie.

Osnova cvičení:

1. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři chemie.

2. Vlastnosti látek

3. Chemie hasiv

4. Acidobazické vlastnosti

5. Vlastnosti nekovů

6. Vlastnosti kovů

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich napojení na problematiku kruzových situací.Osvojení základních praktických dovedností v chemické laboratoři.

Studijní materiály:

[1]N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993

[2]D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

[3]J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN a.s., Praha 1995

[4]G. Wulfsberg: Inorganic chemistry, University Science Books, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3071606.html