Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie a praxe žurnalistické tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBITZT Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti na základě přednášek a cvičení mají osvojit znalosti novinářské práce v tisku, rozhlase, televizi, elektronických médiích a orientovat se v profesních problémech, včetně problémů etických a v základních žurnalistických tématech. Součástí předmětu jsou následující tematické okruhy: I. Základy teorie masové komunikace, II. Typy médií a jejich specifika, III. Základy žurnalistické tvorby, IV. Internet jako prostředek masové komunikace.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za aktivní účast a odevzdání zadaných úkolu. Zkouška ústní formou.

Osnova přednášek:

1.Proces komunikace, informace a její podoby v médiích, informační společnost, Prostředky masové komunikace, masová média jako instituce

2.Veřejný zájem uplatňovaný v médiích, Média a společnost - dominantní a alternativní paradigma, základní pojmy sociologie médií, Mediální struktury, instituce a organizace

3.Typy médií, typy vlastnictví médií, mediální publikum, Mediální obsah, žánry a formáty, zpravodajství, vizuální jazyk komunikace

4.Účinky působení médií, moc médií, kampaně, typy manipulativních technik.

5.Tištěná média, Rozhlas, Televize, Internet, historie, současnost

6.Trendy- interaktivita, blogy, Specifika komunikace v jednotlivých typech médií - přednosti a slabiny printů, auditivní, audiovizuální a interaktivní mediální komunikace, Tiskové a zpravodajské agentury

7.Základy žurnalistické tvorby, Agenturní žurnalistika, agenturní zpravodajství jako zdroj novinářských informací, produkty a služby agentury, archivní fondy a dokumentační databáze

8.Zpravodajské a publicistické žánry, Zpravodajství a publicistika v různých typech tištěných médií a různých rubrikách, rozdíly mezi publicistikou psanou pro deník a časopis, odlišnost v pojetí kreativního psaní, zpráva a komentář

9.Práce se zdroji informací, ochrana zdroje, Objektivita, vyváženost, profesionalita a etika, etické kodexy, mediální legislativa

10.Internet jako prostředek masové komunikace: Nová média a změny žurnalistických standardů, Práce s informací na webu - vyhledávače, odkazy, hypertext

11.Média a zpětná vazba, interaktivita, on - line komunikace, chat, Tvorba webové stránky, rubriky, role grafiky, role domény

12.Změny ve struktuře agenturních produktů a služeb ovlivněné digitalizací a internetizací,

13.Současná struktura internetových médií - portály, servery, deníky, magazíny, webové verze printů a jejich specifika

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Práce s informací na webu - vyhledávače, odkazy, hypertext

2.seznámení s editorem Adobe Photoshop CS, Úpravy obrazu (retušování, úpravy barev, kreativní úpravy)

3.možnosti editace fotografického obrazu, ukládání souborů

4.Média a zpětná vazba, interaktivita, on - line komunikace, chat

5.Portály, servery, deníky, magazíny, webové verze printů

6.Tvorba webové stránky I

7.Tvorba webové stránky II

8.Tvorba webové stránky III

9.Tvorba webové stránky IV

10.Zpracování vlastního projektu pro použití v periodickém tisku, reklamě či obrazové prezentaci

11.Zpracování vlastního projektu pro použití v periodickém tisku, reklamě či obrazové prezentaci

12.Vyhodnocování projektů I

13.Vyhodnocování projektů II

14.Rezerva

Cíle studia:

Studenti na základe prednásek a cvicení mají osvojit znalosti novinárské práce v tisku, rozhlase, televizi, elektronickych médiích a orientovat se v profesních problémech, vcetne problému etickych a v základních zurnalistickych tématech.

Studijní materiály:

[1] Burton, G. a Jirák, J,.: Uvod do studia médií. Brno, Barrister&Principal 2003

[2] Docekalová, M.: Tvurcí psaní. Praha, Grada 2006

[3] Hallin, D.C. a Mancini, P.: Systémy médií v postmoderním svete. Praha, Portál 2008

[4] Jirák, J. a Köpplová, B.: Média a spolecnost. Praha, Portál 2007

[5] McLuhan, M.: Clovek, média a elektronická kultura. Brno, Jota 2000

[6] McLuhan, M.: Jak rozumet médiím. Praha, Odeon 1990

[7] McNair, B.: Sociologie zurnalistiky. Praha, Portál 2004

[8] McQuail, D.: Uvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál 2002

[9] Russ-Mohl, S. a Bakicová H.: Zurnalistika. Praha, Grada 2005

[10] Sheridan Burns, L.: Zurnalistika. Praha, Portál 2004

[11] Trampota, T.: Zpravodajství. Praha, Portál 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2791906.html