Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biochemie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLBCH1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Obecná chemie a základní laboratorní výpočty (17PBLOZLA)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu budou seznámeni se základy Biochemie. Předmět navazuje na poznatky získané v obecné chemii a rozšiřuje tyto znalosti o chemii živých systémů. Výklad postupuje přes základní stavební struktury biologických systémů (aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny), biologické membrány a molekulovou genetiku až k nejdůležitějším metabolickým procesům. Mimořádná pozornost je pak věnována aspektům nutným pro pochopení metod práce v biochemické a klinické laboratoři, jež jsou součástí navazujících chemických disciplin.

Laboratoře jsou zaměřeny na rozšíření témat probíraných na přednáškách a jejich praktické procvičení, zejména na stanovení biomolekul a ověření jejich vlastností. Studenti by si měli osvojit základní laboratorní techniky Biochemie.

Požadavky:

Podmínky zisk zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 50 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v dostatečné kvalitě.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah všech přednášek i cvičení.

Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici ECTS.

Podrobnější informace v dokumentu „Požadavky pro absolvování předmětu“.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod do biochemie

2. Aminokyseliny, peptidy a proteiny I

3. Aminokyseliny, peptidy a proteiny II

4. Enzymy

5. Nukleové kyseliny a základy molekulové genetiky

6. Lipidy a jejich metabolismus, biomembrány

7. Sacharidy a jejich metabolismus

8. Obecné principy metabolismu a bioenergetika

9. Dýchací řetězec, fotosyntéza

10. Metabolismus dusíkatých látek. Opakování - test. Základní separační a analytické metody proteinů.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři

2. Příprava roztoků a základy pipetování

3. Vlastnosti, precipitace a denaturace bílkovin

4. Izolace kaseinu

5. TLC aminokyselin

6. Isolace lipidů

7. Trávicí enzymy a vlastnosti lipidů

8. Vlastnosti a stanovení sacharidů

9. Náhrady laboratoří

Cíle studia:

Cílem předmětu biochemie je seznámit studenty se skupinami biochemicky významných látek, pochopit jejich význam pro život organismů a na základě znalostí jejich vzorců umět vyvozovat základní vlastnosti těchto sloučenin. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky i každodenního života. Dalším cílem studia předmětu je naučit se pracovat v biochemické laboratoři podle bezpečnostních pravidel a správných návyků, při řešení úlohy postupovat samostatně podle návodu a správně zpracovat a diskutovat získané výsledky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Štern, P. a kol: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Karolinum, Praha 2005.

2.Racek, J. a kol. Klinická biochemie. Galen. Praha 2006

3.Ledvina, M., Stoklasová, A., Cerman, J. Biochemie pro studující medicíny. Karolinum. Praha 2008.

Doporučená literatura:

1.Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Praha, Vydavatelství VŠCHT, 2004.

2.Jabor, A. a kol. Vnitřní prostředí. Grada. Praha 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744106.html