Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonomika a management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MMA2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Tatýrek
Přednášející:
Dana Měšťanová, Václav Tatýrek
Cvičící:
Sandra Bešťáková, Matěj Buňat, Kateřina Eklová, Pavel Krupík, Jakub Kvasnica, Veronika Malinová, Dana Měšťanová, Bohdan Povýšil, Martin Stránský, Zbyněk Škoda, Václav Tatýrek, Kateřina Válková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.

Požadavky:

Orientace studenta v probrané problematice.

Podmínky ke zkoušce: Získání zápočtu ze cvičení

Znalosti v rozsahu přednášek a též vč. vstupních znalostí z již probíraných a bezprostředně souvisejících předmětů v bakalářském studiu

V průběhu přednášek mohou být psány 2 až 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 až 2 otázek se získáním bodu. Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude body (body)přínosem.

Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání v ČR, finanční zdroje, finanční analýza

2. Výstavbový proces, LCC, trojimperativ, propočet nákladů na pořízení stavby, VHŘ, účastníci

3. Životní cyklus stavby, optimalizace návrhu, koordinační časový plán, časové plánování

4. Majetek podniku a jeho finanční zdroje

5. Pracovníci a náklady

6. Finanční analýza

7. Rozhodovací proces při přípravě investice. Inženýring. FIDIC. Výkaz výměr, položkový rozpočet

8. Nabídková příprava, výrobní příprava, operativní příprava, kalkulační vzorec, fakturace, rizika

ZOV. ZS. EIA. Časový sled

9. Financování projektu, soukromé a veřejné zdroje, PPP projekt, efektivnost investic,

10. Zhotovování stavby, autorský a stavební dozor, změnová řízení, vyhodnocení výstavbového projektu. 11. Marketing

12. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, kolaudace

13. Rozhodovací procesy, vložená energie, BIM

Osnova cvičení:

První blok - Založení projekční firmy

Úvod - programové vybavení

Podnikatelský záměr (hlavní činnosti, počet pracovníků, .), investiční a provozní náklady, zdroje financování

Druhý blok - Investorská příprava

Propočet nákladů investora

Vypracování žádosti o územní souhlas a žádosti o stavební povolení

Harmonogram

Cash flow pronájmu objektu, Cash flow prodeje objektu

Síťové grafy

III. Třetí blok - nabídka zhotovitele

Položkový rozpočet, rekapitulace, limitky

Časový plán

Z již připraveného položkového rozpočtu dojde k vytvoření harmonogramu. Poptávky a vyhodnocení nabídek. Slepý rozpočet

Vytvoření poptávky, porovnání doručených nabídek a přenesení vítězné nabídky zpět do rozpočtu

Vícepráce, předávací protokol, výrobní a konečná faktura

Závěrečné zhodnocení

Prezentace projektu

Podmínky získání zápočtu

Účast na cvičeních (max. 2 absence)

Postupné odevzdání výstupů

Vybrané výstupy z cvičení mohou být požadovány k předložení při zkoušce

Cíle studia:

Získat celkový přehled o organizaci, řízení a financování výstavbových projektů z pohledu klienta a dodavatele

Studijní materiály:

!Měšťanová, D., Rohlena, M., a Tatýrek, V., Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT

!Tatýrek, V., Měšťanová, D., a Franková, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT

!Prostějovská,Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008

!Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.

!Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT , Praha

!přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25022305.html