Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18AEK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Obsahem přednášek je výklad ekonometrických modelů a metod s důrazem na jednorovnicové modely, soustavy

lineárních simultánních rovnic a modely časových řad při aplikaci ekonometrických modelů v ekonomické diagnostice,

analýze, prognózování a v optimalizaci hospodářské politiky. Případové studie a ilustrativní příklady se řeší ve cvičeních.

Požadavky:

Kurs předpokládá znalosti matematické statistiky a základů ekonometrie.

Osnova přednášek:

1. Vybrané problémy lineárního regresního modelu – technika umělých vysvětlujících proměnných, nepřesná

specifikace modelu, chyby měření.

2. Zobecněný lineární regresní model, nedodržení předpokladů o náhodných složkách (metoda zobecněných nejmenších

čtverců, heteroskedasticita, autokorelace) a multikolinearita.

3. Simultánně závislé rovnice – interdependentní a rekurzivní soustavy, strukturní a redukovaný tvar simultánních

modelů, kritéria a způsoby identifikace strukturních rovnic.

4. Odhad simultánně závislých rovnic metodou dvoustupňových nejmenších čtverců.

5. Odhad parametrů redukovaného tvaru simultánních rovnic.

6. Aplikace modelů nákladů a produkce, testování a odhad statické a dynamické produkční funkce Cobba-Douglase.

7. Dekompozice časových řad.

8. Časové řady – stacionarita, autokorelační funkce, parciální autokorelační funkce, bílý šum.

9. Modely stacionárních časových řad – AR, MA, ARMA modely.

10. Modely nestacionárních časových řad – ARIMA modely.

11. Modely sezónních časových řad – SARIMA modely, odhad parametrů, jejich využití k predikci a testování

kointegrace.

Osnova cvičení:

1. Modelování produkčních funkcí

2. Modelování spotřeby

3. Řešení vybraných ekonometrických problémů

4. Testování předpokladů modelů

5. Fáze ekonometrické analýzy

6. Ekonometrický projekt

7. Řešení projektu

8. Dekompozice časových řad

9. Modelování časových řad

10. Testování předpokladů modelů

11. Projekt časových řad

12. Řešení projektu

Cíle studia:

Znalosti:

Statistický a ekonometrický software pro modelování chování ekonomických ukazatelů.

Schopnosti:

Aplikovat statistické a ekonometrické teorie při řešení reálných ekonomických problémů za pomoci výše uvedeného softwaru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Artl, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Grada, Praha, 1999.

[2] Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/Alfa, Praha, 1986.

Doporučená literatura:

[3] Hušek, R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, Praha, 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24706305.html