Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inženýrská geologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YING Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Metody IG průzkumných prací. Geologické a IG mapy a profily. Základové půdy z hlediska IG a hydrogeologie. Agresivní vody. Horninový masív - plochy nespojitostí, jejich vyhodnocení. Ložiska přírodních stavebních hmot. Sesuvy a zabezpečování svahů. IG průzkum pro různé druhy inženýrských staveb. Úkoly urbanistické geologie. IG při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Požadavky:

Absolvování předmětu 135GM01.

Požadavky pro udělení zápočtu: absolvování písemného testu na konci semestru.

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod, význam inženýrské geologie pro stavební praxi, spolupráce stavebních inženýrských geologů, příklady z praxe.

2. týden: Vliv kvartéru na horniny a jejich geomechanické vlastnosti.

3. týden: Inženýrskogeologické poměry stavenišť, prvky geologického prostředí, inženýrskogeologický model, návaznost na projektovou přípravu.

4. týden: Metody inženýrskogeologických průzkumných prací (úvodní část, metody přímé).

5. týden: Metody inženýrskogeologických průzkumných prací (metody nepřímé).

6. týden: Geologické a inženýrskogeologické mapy, profily.

7. týden: Základové půdy z hlediska inženýrské geologie a hydrogeologie.

8. týden: Hydrogeologická charakteristika horninového prostředí, vliv agresivity podzemní vody na základové konstrukce, druhy agresivity, ochrana základových konstrukcí, vsakovací a čerpací zkoušky.

9. týden: Ložiska přírodních stavebních hmot a jejich prospekce, těžitelnost a rozpojitelnost hornin, strukturně tektonická charakteristika horninového masívu, plochy nespojitosti a jejich vyhodnocení.

10. týden: Inženýrská geodynamika, svahové pohyby a jejich sanace, příklady z praxe.

11. týden: Inženýrskogeologický průzkum pro stavby pozemní, dopravní, vodohospodářské, podzemní, pro skládky, odkaliště aj.

12. týden: Úkoly urbanistické geologie v rámci územního plánování.

13. týden: Inženýrská geologie při tvorbě a ochraně životního prostředí, vliv antropogenní činnosti na přírodní prostředí.

Osnova cvičení:

3. týden: Normy používané při vyhodnocování inženýrskogeologických poměrů.

4. týden: Návrh sondovacích prací, jejich dokumentace, sestrojování profilů sond.

6. týden: Geologické a inženýrskogeologické mapy, sestrojování profilů z map.

8. týden: Vyhodnocení hydrogeologických dat pro účely inženýrskogeologického průzkumu.

9. týden: Měření strukturních prvků a jejich praktické zobrazování.

11. týden: Prezentace výsledků inženýrskogeologického průzkumu.

12. týden: Exkurze - praktická ukázka průzkumných prací.

Cíle studia:

Orientace v pojmech inženýrské geologie a hydrogeologie, metodách inženýrskogeologického průzkumu, geologických a IG mapách.

Doporučeno absolvovat terénní cvičení z inženýrské geologie 135YTIG (1 týden).

Studijní materiály:

Záruba Q.: Inženýrská geologie. Academia Praha,

Chamra S., Pacovský, J.: Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení, ČVUT Praha, 1990

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/ig/ig-web/ig.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24500805.html