Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pozemní komunikace I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36PK1 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Modelování trasy a její estetický účinek. Silniční softwary, BIM v oblasti pozemních komunikací. Bezpečnost na pozemních komunikacích, zklidňování dopravy.

Požadavky:

Forma přednášek, termíny a rozsah požadavků ke zkoušce jsou upřesněny přednášejícím.

Osnova přednášek:

1. Projektování pozemních komunikací - zásady, specifika projektování v extravilánu / intravilánu.

2. Hodnocení variant tras pozemních komunikací - možnosti.

3. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy.

4. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování.

5. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků.

6. Modelování trasy, prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování.

7. Speciální silniční softwary, jejich použití.

8. + 9. Základní principy BIM v oblasti pozemních komunikací.

10. + 11. Bezpečnost na pozemních komunikacích.

12. + 13. Principy zklidňování dopravy – uplatnění, možnosti aplikace, optimalizace, negativní vlivy některých prvků na ŽP.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Student si prohloubí znalosti v oblasti projektování pozemních komunikací se specifiky extravilán / intravilán, získá další informace o možnostech modelování silniční trasy s využitím moderních projektových softwarů. Dále se student blíže seznámí s problematikou bezpečnosti silničního provozu a možnostmi jejího zajištění.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doporučená literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích,

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.

Poznámka:

KD

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440605.html