Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ruština P3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RP3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Je pokračováním kurzu RP2 a jeho náplní je převážně práce s odborným textem (čtení s porozuměním, ústní i písemná interpretace, překlad).

Kurzy RP1 - RP3 předpokládají spolehlivé a důkladné zvládnutí obecného jazyka, pokud možno na středoškolské úrovni (poslech a čtení s porozuměním, schopnost vyjadřovat se slovem i písmem v každodenních situacích bez gramatických chyb). Kurzy tyto dovednosti a znalosti rozšiřují a prohlubují. Další studium je zaměřeno na profesní a odborné znalosti (četba odborné literatury dle oborů studentů, interpretace textů ústní i písemná ). Rozvíjí se subtechnická odborná slovní zásoba a procvičuje se pohotovost a správnost ústního a písemného projevu v různých profesních situacích. Určitá pozornost je věnována i základům obchodní ruštiny. Student získá spolehlivou ústní i písemnou vyjadřovací schopnost o odborných tématech.

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu RP2

Osnova přednášek:

Individuální práce s následnými konzultacemi.

1. Samostudium celých skript uvedených ve studijních materiálech a vlastních materiálů dle oboru.

2. Vybrané kapitoly z učebnice Dogovorilic (podle zájmu a potřeb studenta).

3. Textové části lekcí 10, 14, 19 a 20 z Učebnice současné ruštiny.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, lexikální a syntaktické:

gramatické okruhy typické pro odborný styl (trpný rod, slovesný vid, přídavná jména slovesná, přechodníky, specifická syntax), slovní zásoba převážně z oblasti technické (dle oboru studenta), částečně ekonomické, opakování, rozvíjení a prohlubování komunikativně důležitých frází

Schopnosti:

Dovednost aktivního využití uvedených jazykových prostředků v psaném a mluveném projevu: číst s porozuměním, shrnout, interpretovat a přeložit odborný text (např. návod na použití), na základě faktických informací sestavit písemný souvislý text, reagovat na názory vyučujícího a spolužáků, vysvětlit a obhájit své stanovisko k dané problematice, sestavit a prezentovat referát, hodnotit výkon spolužáka podle předem zadaných kriterií (např. jazyková úroveň, formální stránka, obsah)

Splnění podmínek pro složení zkoušky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Dvořáková, E. Lhotová, E. Markvartová, Odborná ruština pro matematiky, fyziky a jaderné inženýry, Ediční středisko ČVUT 1990 (skripta)

Doporučená literatura:

[2] T. Kozlova a kol., Dogovorilic - obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině (vybrané části), Fraus Plzeň 2004

[3] O. Belyntseva, A. Janek, Učebnice současné ruštiny (vybrané části) Computer Press Brno 2009

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Pokročilí - kód 04RP3

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072805.html