Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina P3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04AP3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04AP2 a je zaměřen na zcela samostatnou práci s autentickými odbornými materiály různých oborů a na interpretaci textu. Jeho součástí je písemná i ústní komunikace (např. vyjadřování názoru, souhlasu, námitek; vedení diskuze, prezentace; zápis poznámek dle slyšeného textu, sumarizace, výtah z textu, psaní abstraktu apod.), případně zpracování projektu na zadané nebo vlastní téma a jeho prezentace. Důraz je kladen na rozlišování stupňů formálnosti projevu ústního i písemného a vhodný výběr jazykových prostředků.

Požadavky:

zápočet z kurzu 04AP2

Osnova přednášek:

Rozlišení formálního a neformálního jazyka, výběr vhodných jazykových prostředků pro různé účely v písemné i ústní komunikaci. Vyjadřování názoru, souhlasu, nesouhlasu, námitek. Příprava a provedení prezentace, zápis poznámek dle slyšeného textu, výtah a shrnutí, psaní abstraktu.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální, zejména: stavba souvětí, interpunkce, stavba složitějších lexikálních jednotek, rozšířená znalost textové gramatiky.

Schopnosti:

Číst s porozuměním a interpretovat odborný text ze svého oboru, přednést referát ze svého oboru, vyjádřit názor na odborné téma, napsat shrnutí odborného textu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Firth et al.,Cambridge Academic English Advanced, Cambridge University Press 2012

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

[3] D. Clarke, Homepage, 2018 http://people.fjfi.cvut.cz/clarkdun/ [online] acccessed 28.05.2018

Doporučená literatura:

[4] M. Hewings, Advanced English Grammar, Cambridge University Press 2010

[5] C. Macingtosh, Camdridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press 2013

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23066905.html