Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina M2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04AM2 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na 04AM1 a rozšiřuje práci se subtechnickými odbornými texty, zejména s některými jejich zvláštnostmi gramatickými i lexikálními. Seznamuje s funkcemi typickými pro odborné vyjadřování a se základy odborné terminologie některých vědních oborů. Připravuje studenta na samostatný projev menšího rozsahu na odborné téma (ústní i písemný).

Požadavky:

zápočet z kurzu AM1

Osnova přednášek:

Instrukce, pravidla a nařízení, klasifikace a existence, popis předmětů - tvar, rozměry, umístění v prostoru, využití, materiály a jejich vlastnosti, porovnávání hodnot a kvalit, vyjadřování metody a účelu.

Rozšiřování obecně technické slovní zásoby, lexikální interference, cizí slova v angličtině, vybrané gramatické struktury typické pro odborný akademický jazyk.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální, zejména: neosobní vazby, účelový infinitiv, předložkové vazby, zkratky a slova cizího původu. Stupňování adjektiv.

Rozšířená formální slovní zásoba, rozšířená obecně technická slovní zásoba, základní terminologie fyzikální a chemická.

Schopnosti:

Ústně i písemně definovat a klasifikovat předměty, jevy a procesy, popsat předmět, experiment a proces. Rozlišit formální a neformální jazykové prostředky, číst s porozuměním obecně technický text.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] D. Bonamy, Technical English 3 - Course Book, Pearson Longman 2011

[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících, vzniklo 2014 na KJ FJFI ČVUT

Doporučená literatura:

[3] D. Bonamy, Technical English 3 - Workbook, Pearson Longman 2011

[4] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012

[5] Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press 2010, případně další výkladové a překladové slovníky jiných nakladatelství

[6] Z.Strnadová, Aiming to Advance, Leda 2010

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23066305.html