Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBBCH KZ 2 1P+1L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBBCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17ABBBLG
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBBCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17ABBCHM
Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBBCH je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBLT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu budou seznámeni se základy Biochemie. Předmět navazuje na poznatky získané v obecné chemii a rozšiřuje tyto znalosti o chemii živých systémů. Výklad postupuje přes základní stavební struktury biologických systémů (aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny), biologické membrány a molekulovou genetiku až k nejdůležitějším metabolickým procesům. Mimořádná pozornost je pak věnována aspektům nutným pro pochopení metod práce v biochemické a klinické laboratoři, jež jsou součástí navazujících chemických disciplin.

Laboratoře jsou zaměřeny na rozšíření témat probíraných na přednáškách a jejich praktické procvičení, zejména na stanovení biomolekul a ověření jejich vlastností. Studenti by si měli osvojit základní laboratorní techniky Biochemie.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání vypracovaných protokolů v řádném termínu. Nahrazovat je možno nejvýše dvě cvičení.

Úspěšné zvládnutí zápočtového testu obsahujícího látku z přednášek a cvičení. Klasifikační stupeň se určuje dle platné klasifikační stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do biochemie

2. Nukleové kyseliny

3. Aminokyseliny, peptidy a proteiny

4. Sacharidy

5. Lipidy a biomembrány

6. Enzymy

7. Principy metabolismu a základní metabolické dráhy

Osnova cvičení:

1. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři biochemie

2. Příprava roztoků a základy pipetování

3. TLC aminokyselin a isolace DNA

4. Vlastnosti, precipitace a denaturace bílkovin

5. Vlastnosti a stanovení sacharidů

6. Vlastnosti lipidů a stanovení enzymové aktivity

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu biochemie je seznámit studenty se skupinami biochemicky významných látek, pochopit jejich význam pro život organismů a na základě znalostí jejich vzorců umět vyvozovat základní vlastnosti těchto sloučenin. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky i každodenního života. Dalším cílem studia předmětu je naučit se pracovat v biochemické laboratoři podle bezpečnostních pravidel a správných návyků, při řešení úlohy postupovat samostatně podle návodu a správně zpracovat a diskutovat získané výsledky.

Studijní materiály:

[1] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

[2] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.

[3] Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992.

[4] Murray R.K. et al.: Harperova biochemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Jinočany 2002.

[5] Voet, D., Voet, J.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2173506.html