Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBLPZ2 Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biologické signály (17PBBBLS)
Fyzika II (17PBBFY2)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie. Elektrická bezpečnost provozu terapeutické zdravotnické techniky. Přístroje pro elektrostimulaci a elektrochirurgii. Lékařská přístrojová technika v terapii (ultrazvukové přístroje, radioterapeutické). Podpůrné oběhové přístroje, přístroje pro výměnu krevních plynů, přístroje pro dialýzu, dávkovače inzulínu. Implantabilní prostředky - stimulátory (kardiostimulátory), defibrilátory, kardiovertry.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

Podmínky zkoušky:

Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu. Podmínkou započtení bodů ze zkoušky do celkového hodnocení z předmětu je zisk alespoň 40 bodů ze zkoušky. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů oboru BMT.

Podíl bodů ze semestru a zkoušky na celkovém hodnocení dle ECTS (max. 100 bodů):

Semestrální test: 20 bodů, závěrečná zkouška: 80 bodů.

Semestrální test má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení (téma nemusí být plně pokryto v doporučené literatuře!) včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probrané do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Není dovoleno při semestrálním testu používat literaturu ani jinou nápovědu. Absolvování semestrálního testu není podmínkou zisku zápočtu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu. Filosofie terapie. Mezinárodní směrnice (direktivy EU). Ukázka blokových schémat významných přístrojů a zařízení a jejich funkcí pro ilustraci v úvodu předmětu. Přehled požadovaných technických parametrů, specifika použití, požadavky na bezpečnost (specifika návrhu obecně). Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky.

2. Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace, požadavky na přístroj, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, kalibrace.

3. Přístroje pro nekonvenční plicní ventilaci

4. Elektroterapie

5. Magnetoterapie - nízkofrekvenční

6. Magnetoterapie - vysokofrekvenční

7.Implantabilní prostředky - kardiostimulátory - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN, podstata telemetrie.

8. Externí a implantabilní prostředky - defibrilátory, kardiovertry - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, koncepce moderních přístrojů, časté problémy - artefakty a rušení, příslušenství, vztah k normám ČSN, ČSN EN, EN,

9 .Elektrochirurgické jednotky (ESU), elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky - specifika zdravotnických rozvodů, kontrolované parametry, možnosti propojování lékařských přístrojů v různých klasifikačních a izolačních třídách, zásady konstrukce lékařských přístrojů z hlediska bezpečnosti pro pacienta - dvě izolační bariéry, EMC, vztah k normám.

10. Terapeutický ultrazvuk - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání.

11.Infuzní technika - principy činnosti, požadavky na přístroje, obecné blokové uspořádání, popis funkce, konstrukční uspořádání, časté problémy - artefakty, alarmové stavy

Osnova cvičení:

1. Úvod do laboratoří, BOZP, přehled úloh, stručně o úlohách, ověření znalostí studentů, organizační pokyny, rozpis úloh.

2. Katdiostimulátory

3. Defibrilátory

4. Terapeutický ultrazvuk

5. Elektrostimulace, elektroterapie

6. Elektochirurgické jednotky

7. Magnetoterapie

8. Infúzní technika

9.Umělá plicní ventilace.

10. - 14. Terapeutická technika v klinickém provozu. Využítí pacientských simulátorů a testerů

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s principy a využitím terapeutické techniky v klinické praxi, zejména s jejich funkcí, se stručnou charakteristikou v podobě požadovaných parametrů, specifikami použití, možnými kontraindikacemi ovlivňující výstup a požadavky na bezpečnost. A to vše v souvislosti s platnou legislativou a českými státními normani týkajícími se zdravotnických prostředků.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[2] Hozman, J., Chaloupka, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008. Povinná literatura.

[3] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (do doby vydání dotisku lze použít xerox). Povinná literatura.

[4] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[5] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[6] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI).

[7] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI..

[8] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1:Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2169606.html