Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anatomie a fyziologie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBAF2 Z,ZK 5 2P+1S+1L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie I (17PBBAF1)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie , se základy histologie.Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Průběžné základní znalosti ověřované testy, seminární prací, ústním zkoušením - rozsah a formu určuje vyučující praktických cvičení.

Požadavky zkoušky

1. Udělený zápočet z praktických cvičení.

2. Písemné prokázání znalosti testem u prvního (řádného) termínu a prvního opravného termínu. Úspěšnost testu minimálně 80 %.

3. Druhý opravný termín (tzv. třetí termín) - test + případně i ústní zkouška. Testový výsledek horší než 75 % vč. je hodnocen automaticky jako neprospěl a ústní zkouška se nekoná. Výsledky testu mezi 76 - 79 % jsou doplněny ústní zkouškou. Výsledky lepší než 79 % jsou hodnoceny známkou a nejsou doplněny ústní zkouškou.

4. Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům, ale výsledky jsou konzultovány.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní. Bez získání zápočtu není možné zkoušku absolvovat!

Osnova přednášek:

1. Oběhový systém I. Stavba srdce. Elektrická a mechanická funkce srdce.

2. Oběhový systém II. Stavba cév. Systémová hemodynamika. Regulace AT

3. Oběhový systém III. Experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG. Tepová frekvence a tělesná námaha. Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů. Krevní tlak a tělesná námaha.

4. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování.

5. Krev. Fyzikální a chemické vlastnosti krve. Erytrocyty. Leukocyty. Trombocyty.

6. Imunitní systém. Nespecifická a specifika imunita. Antigen. Protilátka.

7. Vylučovací systém I. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce.

8. Vylučovací systém II. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Definitivní moč a její charakteristiky.

9. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

10. Endokrinní systém. Endokrinní žlázy a difuzní endokrinní systém. Hormon, mechanizmy účinku.

11. Nervový systém I. Organizace a funkce CNS. Spinální mícha (stavba, reflexy).

12. Nervový systém II. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

13. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Oběhový systém I. Stavba srdce. Elektrická a mechanická funkce srdce.

2. Oběhový systém II. Stavba cév. Systémová hemodynamika. Regulace AT

3. Oběhový systém III. Experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG. Tepová frekvence a tělesná námaha. Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů. Krevní tlak a tělesná námaha. Test: Oběhový systém

4. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování.

5. Krev. Fyzikální a chemické vlastnosti krve. Erytrocyty. Leukocyty. Trombocyty.

6. Imunitní systém. Nespecifická a specifika imunita. Antigen. Protilátka.

7. Vylučovací systém I. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Test: Imunitní systém + Krev

8. Vylučovací systém II. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Definitivní moč a její charakteristiky.

9. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

10. Endokrinní systém. Endokrinní žlázy a difuzní endokrinní systém. Hormon, mechanizmy účinku. Test: Vylučovací systém + pohlavní systém

11. Nervový systém I. Organizace a funkce CNS. Spinální mícha (stavba, reflexy).

12. Nervový systém II. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu. Test: Endokrinní systém

13. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Test: Nervový systém

14. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Obsahové zaměření anatomie: Anatomie studuje stavbu lidského těla. Anatomie utváří makroskopický obraz o složení lidského těla z jednotlivých tkání. Spolu s lékařskou terminologií je anatomie považována za úvodní obor teoretických lékařských předmětů. Anatomie obecná podává obecný přehled o názvu a popisu orgánů, anatomie speciální popisuje stavbu jednotlivých orgánů, anatomie topografická studuje vzájemnou polohu anatomických útvarů v jednotlivých oddílech těla.

Obsahové zaměření fyziologie: Výuka je zaměřena na homeostatické mechanismy a regulační systémy od úrovně buněčné do úrovně systémové Fyziologické regulace hormonální, nervové, imunitní a regulace řízené vyšší nervovou činností jsou obzvlášť vhodným námětem pro bioinženýrství. Zvládnutí fyziologie na odpovídající úrovni předpokládá základní znalosti anatomie, stejně jako biochemie, biofyziky a genetiky.

Cíle anatomie: Všeobecné cíle výuky - postavení základů pro vývoj biomedicínského myšlení, přehledné znalosti o morfologii člověka, které jsou předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí. Získání základních znalostí systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů.

Cíle fyziologie: Cílem je vštípit posluchačům poznatky o základních fyziologických funkcích buněk, orgánů a orgánových systémů člověka a jejich vzájemných interakcích.

Studijní materiály:

Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009.-

Dylevský, I.: Základy funkční anatomie, Poznání 2011.-

Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007.-

Dylevský I., : Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2166206.html