Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Decentralizované energetické zdroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151118 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Decentralizované zdroje energie představují významný prvek v úsilí o racionální využívání primárních zdrojů energie a současně i v naplňování snahy o významné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v palivoenergetické bilanci státu. Poskytují možnost v konkrétních lokálních poměrech realizovat efektivní kombinaci veřejných energetických zdrojů a místních aplikací. Zároveň mají strategický význam pro snížení zranitelnosti místních sídelních a průmyslových útvarů oproti stavu, kdy jsou energetické komodity pro místní spotřebu (zejména elektřina, zemní plyn, teplo) dodávány pouze z centrálních velkých zdrojů.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení a na přednáškách.

Semestrální práce - studie proveditelnosti na vybraný problém z dec. energetiky.

Složení písemné a ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla a její potenciál

Smart Grids

Technologie pro decentralizovanou výrobu elektřiny (spalovací (plynové) motory, spalovací (plynové) a parní turbíny, mikroturbíny, tzv. parní články, palivové články, fotovoltaické články, větrné motory, malé vodní turbíny)

Systémy ORC pro decentralizovanou energetiku ve vazbě na výzkum a vývoj UCEEB ČVUT

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, trigenerace v decentralizované energetice

Fungování trhu s energiemi

Náležitosti studie proveditelnosti

Diagramy trvání výkonu, dimenzování výkonu energetických zdrojů

Ekonomika a ekologické důsledky decentralizované výroby elektřiny a tepla

Osnova cvičení:

Struktura ceny elektřiny, struktura ceny zemního plynu.

Sestavení kalkulace ceny tepla.

Orientace v nákupu energií.

Diagramy trvání výkonu.

Dimenzování výkonu zdrojů pro decentralizovanou energetiku.

Ekonomika energetiky. Použití ekonomických nástrojů pro hodnocení investice.

Tvorba studie proveditelnosti.

Návštěva UCEEB ČVUT v Praze - demonstrace technologií pro decentralizovanou energetiku.

Cíle studia:

Orientace v problematice technologií a projektových řešení v decentralizované energetice.

Orientace na trhu s energiemi, schopnost definovat podmínky nákupu a posoudit nabídky na dodávky energií.

Schopnost připravit studii proveditelnosti na investiční záměr v decentralizované energetice.

Studijní materiály:

Dvorský, E., Hejtmánková, P. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-118-7.

Další dle pokynů vyučujících.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1791806.html