Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Soft Skills

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2386037 Z 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Studenti se seznámí především s úlohou a posláním finančního řízení podniku, analýzou a interpretací finančních informací, externími a interními finančními zdroji, bilancováním finančních zdrojů a jejich užitím, řízením pracovního kapitálu podniku, hodnocením investic, základy finanční matematiky a finančního plánování.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce

Zkouška je obsahově zaměřena na následující oblasti finančního řízení podniku:

Charakteristika finančního řízení

Řízení pracovního kapitálu

Řízení pohledávek a zásob

Bilanční analýza

Bilance cash flow

Finanční zdroje

Rizikový kapitál

Řízení průběžné likvidity

Finanční plánování a kontrola

Hodnocení investic

Základními zdroji informací a poznatků pro získání potřebných znalostí a dovedností jsou:

Přednášky

Cvičení

Semináře

Sylabus předmětu

Skripta Financování podniku, skripta ČVUT, Praha 2007

Požadavky k zápočtu:

zpracování zadaných příkladů a zdůvodnění jejich řešení,

zpracování a prezentace zadaných seminárních prací,

účast na cvičení (tolerovány max 2 omluvené absence)

Absolvování průběžných testů podle dispozic cvičících pedagogů

Individuální řešení vyšší omluvené absence.

Osnova přednášek:

1.Úvod do financování podniku, úloha a funkce finančního řízení podniku, finanční cíle

2.Struktura, analýza a interpretace finančních výkazů,

3.Hodnocení finanční výkonnosti podniku

4.Charakteristika, řízení a financování pracovního kapitálu

5.Řízení pohledávek

6.Tvorba a analýza bilancí cash flow

7.Charakteristika a řízení krátkodobých zdrojů financování podniku

8.Charakteristika a řízení dlouhodobých zdrojů financování podniku

9.Financování MSP a inovací

10.Řízení průběžné likvidity, řízení krátkodobých přebytků a schodků likvidity, platební styk

11.Charakteristika, význam, příprava a hodnocení finančních plánů, analýza senzitivity, fi-nanční kontrola

12.Hodnocení investic, charakteristika investičního rozhodování, metody hodnocení investic, hodnocení rizika investičních projektů

13.Shrnutí obsahu předmětu, závěr

Osnova cvičení:

1.Založení akciové společnosti

2.Bilanční analýza - hodnocení finanční výkonnosti podniku

3.Pákový efekt cizího kapitálu

4.Potřeba kapitálu, ekonomické účinky pohledávek

5.I. Seminář: řízení pohledávek

6.Bilance cash-flow samofinancování

7.Finanční účinky rezerv

8.Ekonomické účinky skonta, faktoring

9.Náklady úvěru

10.II. seminář: Leasing

11.Finanční plánování

12.Hodnocení investic

13.Závěrečné hodnocení, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu Financování podniku je seznámit studenty se základy podnikových financí. Studenti mají příležitost získat poznatky o hlavních postupech a nástrojích finančního řízení a o jejich praktické aplikaci v podnikových rozhodovacích procesech.

Studijní materiály:

FREIBERG, František. Financování podniku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 183 s. ISBN 978-80-01-03636-5.

FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996

FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.

JÁČOVÁ, Helena a ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7478-001-1.

ZEMÁNEK, Pavel a KONEČNÝ, Jiří. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2013. 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7454-115-5.

HRDÝ, Milan a KRECHOVSKÁ, Michaela. Podnikové finance v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.

TOTH, Daniel a BAREŠOVÁ, Eva. Základy finančního managementu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 96 s. ISBN 978-80-7452-035-8.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012.

KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.

VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1349306.html