Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z mechaniky a pružnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311072 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět slouží k zopakování základních pojmů z mechaniky tuhých a poddajných těles pro potřeby konstrukční praxe. Dále jsou v předmětu rozváděny základní principy do dalších technických aplikací - zejména přibližných metod řešení problémů tuhých i poddajných těles.

Požadavky:

Základní znalosti z předmětů <i>Mechanika I, II a III</i> a <i>Pružnost a pevnost I a II</i>.

Osnova přednášek:

<b>Stručná osnova části Mechanika:</b>

Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.

<b>Stručná anotace části Pružnost a pevnost:</b>

Základní rovnice matematické teorie pružnosti a pevnosti a jejich aplikac, Diferenciální přístup k řešení tahu a tlaku, Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – vnitřní účinky a dimenzování, Úplná diferenciální rovnice průhybové čáry – deformace (průhyby a natočení nosníků), Vliv posouvající síly (Žuravského vztah) a jeho aplikace na tenkostěnné profily, Krouživé kmitání hřídelů z pohledu pružnosti – nehmotný hřídel s kotouč a hmotný hřídel ideální/reálný.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

<b>Doporučená literatura části Mechanika:</b>

Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vyd. ČVUT, Praha 2003.

Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.

<b>Doporučená literatura části Pružnost a pevnost:</b>

Řezníček, J.: elektronické podklady dostupné z: www.pruznost.unas.cz nebo https://moodle-vyuka.cvut.cz

Valenta, Fr., a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Řezníček, J., Řezníčková, J.: Pružnost a pevnost v technické praxi – Příklady II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1137306.html