Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikroekonomie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MIK2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů při využívání vzácných zdrojů a objasňuje chování ekonomických subjektů, tj. chování spotřebitelů a výrobců na jednotlivých trzích. Kurz Mikroekonomie II je pokračováním kurzu Mikroekonomie I. Zabývá se zejména teorií spotřebitele a firmy, průmyslovou organizací a teorií her.

Požadavky:

1) Předpokládá se zkouška z MIKROEKONOMIE I.

2) Napsat úspěšně 1. a 2. písemný test z Mikroekonomie II (z každého alespoň 50% bodů ze všech možných).

3) Docházka alespoň 80%.

4) Složit závěrečnou písemnou zkoušku (alespoň 50%).

Osnova přednášek:

1. Opakování teorie spotřebitele (grafický postup). Celkový efekt jako součet substitučního a důchodového efektů. Kompenzační variace a ekvivalentní variace.

2. Použití optimální volby spotřebitele. Rozložení spotřeby v průběhu času a úroková míra. PV a FV. Mezičasový spotřebitelský výběr. Rozhodování spotřebitele za nejistoty. Očekávaný užitek a jistotní ekvivalent.

3. Užitková funkce a odvození Marshallovské poptávky. Hrubé komplementy a hrubé substituty. Nepřímá funkce užitku. Royova identita. Homogenní funkce řádu k a její využití v mikroekonomii.

4. Výdajová funkce a odvození Hicksovské poptávky, Čisté komplementy a čisté substituty. Shephardova věta. Sluckého rovnice.

5. Produkční funkce (Cobb-Douglasova, Leontiefova, CES). Izokvanty. Mezní míra technické substituce ? MRTSji, mezní produkt ? MPi, průměrný produkt ? APi. Výnosy z rozsahu.

6. Maximalizace zisku. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech. Odvození nabídkové funkce.

7. Minimalizace nákladů. Izokosty. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech.

8. Minimalizace nákladů firmy s několika závody.

9. Duopol: Cournot a Stackelberg modely.

10. Základy teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.

Osnova cvičení:

Na začátku každého cvičení budeme probírat nejdřív nutný matematický základ. Potom probraný matematický nástroj budeme využívat pro řešení ekonomických úloh z přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti budou znát teoretický mikroekonomický pohled na optimální volbu spotřebitele a optimální výrobu firmy. Budou znát rozhodování za nejistoty a teorii her.

Schopnosti:

Studenti budou umět používat příslušné optimalizační modely. Studenti budou rozumět optimální volbě spotřebitele, pojmu tržní rovnováhy, jednotlivým tržním strukturám a jejich významu pro výrobce a zákazníky a umět je aplikovat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas,1. vydání, 1995.

[2] Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995.

Doporučená literatura:

[3] Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11347305.html