Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerské propočty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381712 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je orientován projektově, tj. zásadně na řešení konkrétních typických manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na různé nákladově-výnosové propočty, vč. propočtů bodu zvratu, na propočty interakce mezi náklady, kapacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu nákladových odchylek. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení rozpočtů různých typů. Klade důraz na práci s vhodně navrženým kalkulačním vzorcem a na jeho manažerské využití. Zaměřuje se na důsledné propočty hodnot kalkulačních položek vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikového účetnictví v interakci s ostatními soustavami a jeho význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak postupovat při propočtech spojených s návrhem nových nebo inovovaných produktů. Zahrnuje také propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí. Zařazena je také partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví z hlediska výkonového a odpovědnostního. Při výuce se pro demonstraci důležitých poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.

Požadavky:

"Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.

Požadavky na studenty:

Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.

Zpracování semestrální práce.

Získání alespoň 50% z průběžných testů.

Předepsaná docházka na kurz."

Osnova přednášek:

1.Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role technika-manažera. Manažerské propočty a jejich význam. Návaznost na další kurzy. Proč je třeba rozhodování podpořit propočty. Základní prvky podnikového systému řízení a jejich vzájemná vazba. Význam nákladů v manažerských propočtech. Manažersky významné členění nákladů. Propočty bodu zvratu a jeho úskalí. Alternativní přístupy ke konstrukci úloh propočtu bodu zvratu.

2.Podnikové rozpočty a plány. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.

3.Manažerská práce s rozpočty. Varianty podnikových rozpočtů. Jejich tvorba a vyhodnocování.

4.Manažerský význam kalkulace. Vhodné alternativy kalkulačního vzorce a práce s kalkulačním vzorcem. Základní kalkulační metody a postupy a jejich uplatnění.

5.Varianty metody hodinové nákladové sazby a jejich aplikační uplatnění.

6.Analýza rozpočtových odchylek, dynamické a přepočtené rozpočty.

7.Investiční rozhodování a jeho metody.

8.Způsoby financování investičních projektů a jejich nákladové dopady.

9.Tříbilanční systém, jeho náplň a jeho využití pro manažerské řízení.

10.Roční plán - jeho náplň, využití a proces tvorby.

11.Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost.

12.Integrační vazby v systému podnikového řízení, vazby mezi informačními systémy.

13.Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata k obsahu a přín

Osnova cvičení:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů.

2.Bod zvratu a jeho úskalí. Ilustrace na úlohách.

3.Případové studie - ilustrace vazby mezi náklady, kapacitou a cenou.

4.Provozní rozpočet: vytvoření provozního rozpočtu na bázi interakce činností a jejich kapacity, přiřazení zdrojů a nákladových propočtů jednotlivých položek.

5.Nákladová kalkulace - aplikace vertikální hodinové nákladové sazby v kombinaci s variabilní kalkulací pro alokaci nákladů k produktům

6.Analýza rozpočtových odchylek a jejich manažerská interpretace.

7.Výpočet cash-flow generovaného investicí.

8.Aplikace statických a dynamických metod pro hodnocení investic, vyhodnocování různých forem financování investic.

9.Tvorba ročního plánu - 1. část.

10.Tvorba ročního plánu - 2. část.

11.Prezentace semestrálních prací - 1. část.

12.Prezentace semestrálních prací - 2. část.

13.Vyhodnocení kurzu. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s běžnými manažerskými propočty, které jsou prakticky využitelné a nejsou náplní výuky v jiných předmětech, případně jejich rozdílné využití. Jedná se o sadu metod a postupů, které jsou často zařazovány do tzv. manažerského účetnictví (podnikového početnictví). Účelem je ukázat, jak při takových propočtech různého typu postupovat a zejména jak interpretovat získané výsledky, a jak je využít při manažerských rozhodnutích.

Studijní materiály:

Primárními podklady jsou materiály sdílené na moodle-vyuka.cvut.cz. Dále pak:

(1) Zralý, M.: Manažerské účetnictví - Sbírka úloh, skripta, Vyd. ČVUT

(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, studijní text.pdf, rev. 2014

(4) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

Poznámka: Při výuce budou použity ilustrativní počítačové modely.

Další doporučené prameny:

(5) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons

(6) Král, B. a kol: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006 nebo později

(7) Král, B., Zralý, M.: Vybrané relevantní příspěvky z posledního období uvedené na

společném disku - budou příp. doplněny.

(8) Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou případně uvedeny během semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10940502.html