Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika spojitého prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02T001 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Klasická teorie pružnosti. Základy tenzorového počtu v ortogonálních kartézských souřadnicích a v obecných křivočarých souřadnicích. Vektor napětí, složky tenzoru napětí, podmínky rovnováhy kontinua. Teorie malých deformací, tenzor deformace, rovnice kompati-bility deformací. Zobecněný Hookův zákon. Torze a ohyb tyčí. Pohybové rovnice struny, membrány. Kmity tyčí. Elastické vlny v neomezeném prostředí. Odraz rovinných elastických vln. Hydromechanika a aeromechanika. Teorie proudění dokonalých nebo viskózních tekutin. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Pohybová rovnice dokonalých tekutin. Zvukové vl-ny. Proudová funkce, komplexní potenciál, konformní zobrazení. Vlny na povrchu dokonalé nestlačitelné tekutiny. Dynamika viskózních tekutin. Navierova-Stokesova rovnice, rovnice toku tepla, zákon podobnosti.

Požadavky:

U studentů se požadují znalosti kurzu Fyzika I, Fyzika II, základů diferenciálního a integrálního počtu a funkcí komplexní proměnné, přednášeného na technických universitách. Přednášky jsou doplněny počítáním ilustrativních příkladů. Zkouška je písemná a ústní.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickou teorií pružnosti a s teorií proudění dokona-lých nebo viskózních tekutin a poskytnout jim informace o jednotné soustavě představ a obecných principů mechaniky kontinua v návaznosti na jejich aplikace v různých oborech průmyslu, zejména v oblasti strojírenských aplikací. Cílem kurzu je poskytnout studentům maximum informací a aby získali velké znalosti, které budou moci samostatně aplikovat ve své konstrukční či výpočtové praxi při řešení technických problémů. Úroveň znalostí absolventů kurzu jim má umožňovat samostatně navrhnout optimální řešení daného problému a stanovit koncepci a technologii jeho řešení.

Studijní materiály:

Brdička M., Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10869002.html