Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do dopravní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211083 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Charakteristiky dopravních systémů, hnacích jednotek a přenosu energie poháněcím ústrojím vozidla. Odvození základů mechaniky jízdy, řízení a směrového vedení a brzdění vozidel

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211083_UDT .

Osnova přednášek:

1. týden - Základní rozdělení dopravních a manipulačních prostředků. Rozdělení pozemních dopravních prostředků. Silniční vozidla - druhy a kategorie.

2. týden - Rozdělení kolejových vozidel - společná a specifická hlediska. Trakční soustavy. Napájecí systémy.

3. týden - Dopravní cesta - silnice, dálnice, tramvajová a železniční trať. Základní technické parametry a rozměry silničních a kolejových vozidel.

4. týden - Hnací ústrojí silničních a terénních vozidel, základní prvky a komponenty, jízdní ústrojí a jeho uspořádání.

5. týden - Mechanika jízdy vozidla, pasivní odpory vozidla, jejich rozbor, základní výpočetní vztahy. Traťové odpory - odpor ze stoupání, z oblouku, odpor tunelu.

6. týden - Odpor ze zrychlení, adhezní přenos hnací síly, součinitel využití adhezní tíhy vozidla, ideální rychlostní charakteristika vozidla.

7. týden - Pohybová riovnice vozidla. Rozjezdové zrychlení. Jízdní cyklus vozidla. Tachogram. Trakční práce, hodogram. Ekvivalentní zatížení stanovené z jízdního cyklu.

8. týden - Rozložení podélných sil po délce vlaku. Bilance výkonů vozidla. Charakteristiky hnacích motorů vozidel. Charakteristiky vozidla s mechanickým přenosem výkonu.

9. týden - Charakteristiky vozidla s hydromechanickým, hydrodynamickým přenosem výkonu.

10. týden - Elektrický přenos výkonu - charakteristiky trakčních generátorů a motorů, trakční charakteristiky vozidel s elektrickým přenosem výkonu.

11. týden - Brzdy silničních vozidel - adhezní schopnost, regulace brzy. Brzdy kolejových vozidel - mechanická a pneumatická část. Výpočet zábrzdné dráhy.

12. týden - Řízení silničních vozidel. Mechanizmy řízení. Kinematika, charakteristiky, základní návrh. Postavení řízeného kola. Rozbor vlivu jednotlivých parametrů.

13. týden - Směrové vedení vozidla v koleji. Vůle dvojkolí v koleji, vlnivý pohyb dvojkolí. Průjezd 2n vozidla v oblouku.

Osnova cvičení:

Výpočty spotřeby energie pro různé dopravní systémy.

Výpočty odporů silničních a kolejových vozidel.

Výpočet jízního cyklu.

Stanovení potřebného výkonu a velikosti hnacích síly.

Dimenzování brzd vozidel a výpočty zábrzdných vzdáleností.

Cíle studia:

Rozvinout znalosti charakteristik dopravních systémů, hnacích jednotek a přenosu energie poháněcím ústrojím vozidla. Odvození základů mechaniky jízdy, řízení a směrového vedení a brzdění vozidel.

Studijní materiály:

Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, sktripta, EoR ČVUT Praha, posledně 2000 ;

Douda,P. , Heptner,T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, skripta, EoR ČVUT Praha, 2009

Kolář, J. : Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel , skriptum, 1. vyd., Nakladatelství ČVUT -Česká technika, 2009. , 276 s. , ISBN 978-80-01-04262-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10569102.html