Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vybrané statě z fyziky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2021010 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět prohloubí studentům znalosti vybraných partií základních kurzů fyziky s důrazem na využití fyzikálních jevů v technických aplikacích (např. lasery, elektronové svazky, rentgenová difrakce). Studenti nově získají a prohloubí znalosti ve fyzice pevných látek a seznámí se s vybranými metodami diagnostiky jejich vlastností. Předmět studenta odborně profiluje na fyzikální tématiku navazujícího studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Látky krystalické, polykrystalické, amorfní, kovová skla.

Pevná látka, krystalová struktura, krystalografické soustavy, vazby v pevných látkách.

Kmity atomů, fonony, model jednorozměrné mřížky, tepelné vlastnosti pevných látek.

Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model, aplikace na fotoelektrický jev.

Fotoelektrický jev, rentgenové záření, difrakce rentgenového záření na krystalech, Braggova rovnice.

Využití rentgenové difrakce pro fázovou analýzu krystalických látek.

Základní teorie laserů, absorpce, emise, inverze populace, druhy laserů, aplikace.

Interakce urychlených iontů s pevnou látkou, srážkový parametr, účinný průřez, brzdné procesy.

Využití urychlených iontů v technických aplikacích, iontová implantace.

Mechanizmy difúze, radiací stimulovaná difúze.

Výboj v plynech, plazma, interakce plazmatu s povrchem pevné látky

Plazma v technologických aplikacích pro zpracování materiálů

Plazmové technologie pro zpracování povrchů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Majerníková E., Fyzika pevných látek, UP Olomouc, 1999

Kraus I., Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha 1993.

Frank L., Král J. (ed.): Metody analýzy povrchů, Academia, Praha, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10396602.html