Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství, 2015-2020

Studijní program: Informatika 2009 Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství, 2015-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 19 předmětů
106
BI-PP_LIN-LA1+LA2 Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů (maximálně 17)
V této skupině musíte absolvovat alespoň předmětů ( maximálně  3)
7
BI-PP_DML-MLO+ZDM Povinný předmět teoretického základu Matematická logika V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 15)
V této skupině musíte absolvovat alespoň předmětů ( maximálně  3)
10
BI-PP_ZMA-MA1+MA2 Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů (maximálně 17)
11
Minimální počet kreditů 134
Povinné předměty zaměření
BI-PZ-WSI-WI.2015 Povinné předměty bakalářského zaměření Webové inženýrství, verze pro ročníky 2015 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
27
Minimální počet kreditů 27
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM.2015 Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné ekonomické
BI-PP-EM.2015 Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.2015 Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
BI-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017
0
BI-WSI-WI-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-WI, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do prezenční formy studia bakalářského programu.

Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 [BI-PP-EM.2015]

Povinný předmět BI-EMP se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 [BI-PP.2015]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinný předmět teoretického základu Matematická logika [BI-PP_DML-MLO+ZDM]

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-MLO z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-MLO bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti, kteří předmět nestihli odstudovat, musí absolvovat dvojici předmětů BI-DML.21 a BI-LOG.21.

Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra [BI-PP_LIN-LA1+LA2]

Staré akreditaci studijního programu <b>„BI“ Informatika„</b> končí platnost 31.12.2024. Dle nové akreditace bakalářského programu “BI21: Informatika„ je starý předmět “BI-LIN: Lineární algebra„ nahrazen dvojicí předmětů “BI-LA1: Lineární algebra 1„ a “BI-LA2: Lineární algebra 2„. Cílem nové úpravy je, aby studenti vyšších ročníků mohli splnit svou povinnost absolvovat Lineární algebru i v době, kdy se stará podoba předmětu přestane učit. Podle nové akreditace se začalo učit v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (kód semestru B221). V tomto semestru se bude učit první část nově pojaté Lineární algebry s kódem “BI-LA1„. Paralelně s ní naposledy a mimořádně poběží výuka i pro původní verzi předmětu s kódem “BI-LIN„. Poté již studenti, kteří původní verzi předmětu nestihnou odstudovat, budou muset úspěšně absolvovat dvojici nových předmětů BI-LA1 a BI-LA2. Zvolené řešení: předmět “BI-LIN„ je ve studijním plánu nahrazen touto skupinou tří předmětů. Student starého oboru BI-BIT splní povinnost předepsanou touto skupinou tak, že buď úspěšně dokončí starý předmět s kódem BI-LIN za 7 kreditů, nebo nové předměty s kódem BI-LA1 a BI-LA2 za 5 + 5 kreditů. 3 kredity takto získané navíc, se mu samozřejmě započítají jak při kontrole na konci prvního semestru (později při přechodu do nového akademického roku), tak do celkového skóre za celý studijní plán, jehož splněnost se kontroluje před přihlášením ke státní závěrečné zkoušce. Starý BI-LIN a nový BI-LA1 se učí ve třech variantách “BI-xxx„ (pro prezenční formu výuky), BIK-xxx (pro kombinovanou formu výuky) a BIE-xxx (pro placené studiu v angličtině). Předmět “Lineární algebra 2" se nenabízí ve variantě BIK-LA2, protože pro specializace v kombinované formě výuky se tento předmět nenabízí.

Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy [BI-PP_ZMA-MA1+MA2]

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-ZMA z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-ZMA bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti dobíhajícího programu BI, kteří předmět nestihnou odstudovat, musejí absolvovat dvojici předmětů BI-MA1.21 a BI-MA2.21.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 [BI-PV-HU.2015]

U humanitních předmětů, uvedených v této skupině fakulta garantuje zajištění výuky. Tyto předměty jsou uvedeny ještě v jedné skupině společně s předměty negarantovanými. Tam je předepsána povinnost absolvovat jeden humanitní předmět za alespoň 2 kredity.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 [BI-V.2017]

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-WI, verze 2017 [BI-WSI-WI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Zkouška z angličtiny 2009 [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 28. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010025.html