Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy teoretické medicíny - genetika a mikrobiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKZTMG-I ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Ondřej Klempíř
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je, aby student získal přehled o morfologii člověka, která je předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí a podkladem pro budoucí profesní orientaci v biomedicínském prostředí. Studenti budou seznámeni se základy předmětu obecná biologie. Budou probrány kapitoly týkající se buněčné a subbuněčné úrovně. Kapitoly budou směrovány k obecné biologii, organizaci živých soustav, organizaci a funkci buněk. Cytologie - prokaryotická buňka, eukaryotická buňka: biologické membrány a jejich funkce, iontové kanály, membránové organely, cytoskelet. Biochemie buňky. Molekulární a buněčná biologie buňky (genetická informace, transkripce, translace, postranslační úpravy). Buněčný cyklus a jeho regulace (mitóza, meióza). Diferenciace buněk. Apoptóza, nekróza. Základy genetiky, cytogenetiky, autozomální a gonosomální dědičnost. Základy imunogenetiky (imunodeficity primární a sekundární). Mutageneze, teratogeneze a karcinogeneze. Karyotyp. Chromosomální aberace (numerické a strukturní). Základy genetiky populací. Genetická prognosa a poradenství. Obecná ekologie. Dále dostanou základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů, vlivu fyzikálních sil na organizmus, fyzikální léčebné metody a fyziologickou podstatu účinku jednotlivých metod a zásady preskripce.

Požadavky:

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač je tázán z oblastí: základů biochemie biopolymerů a biologie a biofyziky. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách. Neznalost jedné otázky je důvodem ke kvalifikaci zkoušky stupněm F.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Složení živé hmoty. Látky a stavba molekul. Biopolymery. Sacharidy. Lipidy

2. Biopolyméry. Peptidy a proteiny.

3. Nukleové kyseliny. Základní procesy molekulární biologie.

4. Organizace živých systémů, nebuněčné organizmy.

5. Biologie buňky. Prokaryotní a eukaryotní organizace buňky

6. Buněčný cyklus, mitóza, meióza, jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Buněčná smrt.

7. Základy genetiky - fenotyp a genotyp, metody hybridizace.

8. Mendelovy zákony. Genová vazba a genové mapování. Základy cytogenetiky.

9. Mutace

10. Základy imunogenetiky. Genetika nádorů

11. Optika a biofyzika vidění

12. Akustika

13. Biomechanika včetně odpovídajících diagnostických a terapeutických metod

14. Ionizující záření, radionuklidy, radioterapie, mechanizmy působení ionizujícího záření na lidský organizmus

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-343-7.

[2] KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky: vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1069-8. (učební text na internetu http://genetika.wz.cz/bunka.htm onkogenetika)

[3] NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

[4] ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

[1] ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2001. ISBN 80-902906-2-0.

[2] ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.

[3] NEČAS, Oldřich. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přeprac. vyd., V nakl. H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. ISBN 80-86022-46-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7661706.html