Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Finanční podniková inteligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-FBI.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Přednášející:
David Buchtela (gar.), Petra Pavlíčková (gar.)
Cvičící:
David Buchtela (gar.), Petra Pavlíčková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty v prvé řadě s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací a podkladů pro analýzu podniku, stanovení jeho hodnoty a další indikátory pro srovnání s jinými podniky a manažerské rozhodování na taktické a strategické úrovni. Druhým pohledem je manažerské účetnictví jako nástroj finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, umožňuje efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů, systémů podpory rozhodování a dalších znalostně aorientovaných systémů.

Požadavky:

Pro předmět nejsou žádné vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Vymezení pojmu finanční podnikové inteligence a vztahu finančního, nákladového a manažerského účetnictví.

2. Předmět a cíle finančního účetnictví. Účetní zásady a metody. Účetní formy.

3. Účty, účtová osnova, účtový rozvrh. Účetní případy (transakce) a jejich vliv na majetkovou strukturu podniku.

4. Dlouhodobý a oběžný majetek ve finančním účetnictví. Účetní a daňové odpisy majetku.

5. Náklady a výnosy ve finančním účetnictví. Výstupy finančního účetnictví.

6. Finanční analýza - vybrané ukazatele finančního hodnocení podniku. Bonitní a bankrotní indikátory a indikátory pro srovnání s jinými podniky.

7. Pojetí majetku a nákladů v manažerském účetnictví. Rozdíly oproti finančnímu účetnictví.

8. Metody kalkulace a kvantifikace výsledku hospodaření. Kalkulační systém podniku.

9. Odpovědnostní účetnictví. Typy odpovědnostních středisek. Vnitropodnikové účetnictví.

10. Rozpočetnictví. Význam a funkce rozpočtů, vztah rozpočtů a plánů. Obchodní model podniku.

11. Význam metody standardních nákladů a její využití pro podnikové řízení. Role controllingu v manažerském účetnictví.

12. Podnikové znalosti a metody jejich reprezentace.

13. Systémy založené na znalostech a systémy podpory rozhodování.

Osnova cvičení:

Praktické účtování v programu STEREO:

1. Počáteční stavy účtů

2.-3. Dlouhodobý majetek

4.-5. Zásoby

6. Dodavatelsko odběratelské vztahy

7. Účtování DPH, přenesená povinnost

8. Časové rozlišení, cestovné a stravné

9. Zúčtování mezd

10. Dlouhodobý kapitál

11. Uzávěrkové operace, daň z příjmu

12. Manažerské účetnictví

13. Finanční analýza

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty v prvé řadě s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací a podkladů pro analýzu podniku, stanovení jeho hodnoty a další indikátory pro srovnání s jinými podniky a manažerské rozhodování na taktické a strategické úrovni. Druhým pohledem je manažerské účetnictví jako nástroj finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, umožňuje efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů, systémů podpory rozhodování a dalších znalostně orientovaných systémů.

Studijní materiály:

1. Turban E., Sharda R., Delen D. : Decision Support and Business Intelligence Systems (9th Edition). Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02426-4.

2. Turban E. : Business Intelligence: A Managerial Approach. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0-13-610066-9.

3. Máče M. : Účetnictví a finanční řízení. Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4574-9.

4. Strouhal J., Židlická R., Cardová Z.: Manažerské účetnictví. Management Press, 2010. ISBN 978-80-726-1217-8.

5. Paul D., Cadle J., Yeates D. : Business Analysis. BCS Learning & Development, 2014. ISBN 978-1-780-17277-4.

Poznámka:

Chybí webová strana předmětu

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6562006.html